Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tigheid wordt betracht, nut mogen verwachten. Of ditzelfde ook geldt voor het preparaat van de bijnierschors, het cortine, wanneer dit eenmaal in voldoende mate beschikbaar zal zijn, staat te bezien. De gedachte hiervoor ligt voor de hand.

Ofschoon wij in de 1ste en 2de paragraaf van dit IVde gedeelte er op hebben gewezen, dat men de operatieve methodes niet moet verwaarloozen, willen wij er toch nog tot slot den nadruk op leggen, dat deze overbodig worden, wanneer het mocht gelukken in den eerstvolgenden tijd met hormonen voldoende succes te behalen.

Den lezer klinken misschien al deze beschouwingen slechts als toekomstmuziek en hij mist het antwoord op de vraag: wat moet ik op het oogenblik doen? Ik geloof, dat hij reeds nu met de hem ten dienste staande preparaten een begin maken kan, om gegevens te verzamelen. Dit dient echter met een groote mate van overleg te geschieden onder nauwkeurige waarneming der resultaten. Men geve zich voldoende rekenschap van de voor te schrijven doses en verhooge deze, wanneer geen resultaat wordt bereikt.

Misschien meent de lezer, dat in vergelijking met de andere in dit boek behandelde onderwerpen dit stuk over het Senium en Endocrinon een te groote plaats inneemt en de schrijver van het feit der personeele unie met den redacteur misbruik heeft gemaakt. Men vergete echter niet, dat aan den eenen kant het aantal mannelijke en vrouwelijke „senes" in vergeüjking tot andere zieken zeer groot is en dat aan dit thema in andere boeken, naar mijn meening een te kleine plaats is ingeruimd.

Amsterdam Prof. Dr. E. Laqueur

Sluiten