Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen vereenigd en gepasl met den naam van glasvliezen bestempeld worden.

Met de binnenvlakte der kapsel komt onmiddellijk de buitenvlakte der lens in aanraking; stukken van de bovenste lagen deilaatste blijven nagenoeg steeds aan de kapsel kleven, wanneer men er deze aftrekt; schijnbaar scheidt zich echter de lens gemakkelijk of moeijelijk van de kapsel, naarmate hare buitenste lagen meer of minder vast met elkander verbonden zijn. Bij vele dieren, en gewoonlijk ook bij de menschen, bevindt er zich, vooral aan den voorsten omtrek der lens, eene hoeveelheid vloeistof tusschen hare elementen; deze scheiden zich dien ten gevolge ligt van elkander; bij het splijten der kapsel blijven er eenige aan de kapsel hangen , andere vloeijen naar buiten, en de hoofdmassa der lens treedt terstond van zelf uit haar omhulsel; bij de herkaauwende dieren en bij het zwijn daarentegen zijn ook de buitenste lagen der lens naauw met elkander verbonden, en er is eenig geweld toe noodig, om ze te scheiden en de lens naar buiten te dringen. De vloeistof, welke zich terstond uit de geopende kapsel uitstort, wordt het liquor Morgagni genoemd; men zegt, dat zij zich tusschen de lens en de kapsel bevindt, en dat zij bij de laatstgenoemde dieren en bij den mensch tusschen de achtervlakte der lens en de kapsel in geringere hoeveelheid aanwezig is, of ontbreekt. Inderdaad is echter het humor Morgagni reeds lenszelfstandigheid en bevat het dezelfde cellen, die aan lenzen met eene vaste oppervlakte de buitenste laag vormen.

Deze cellen, welke aan de voorvlakte der lens eene veel dikkere laag uitmaken dan aan de achtervlakte, ziel men liet best, als men de kapsel er aftrekt en zóó plooit, dat hare vlakte, die naar de lens toegekeerd is, den rand vormt. Op den rand zitten de cellen in onregelmatige hoopjes. In het liumor Morgagni drijven zij afzonderlijk en lot kleine vliesjes vereenigd rond (PI. II, ^)- Verdund zoutzuur maakt ze duidelijker, door coagulatie van den inhoud. Zij bezitten een zeer fijn huidje, zijn bleek, volkomen waterhelder en van geene bestendige grootte. De grootste bezitten in doormeting tot 0,012"' (1). In velen wordt er

* — v

(1) 0,003—0,0253 '/ hij hazen, voln-ens MEm-ADRENS. I)c kernen 0,001, de oei 0,012"', Werneck.

Sluiten