Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

echter door dit vlies naar de retina gaan. \ olgens alle overige waarnemers gaan de haarbandzenuwen onvertakt tot aan het litjamentum ciliare. Dat de tunica ncrvea van het darmkanaal door de zenuwen moet worden doorboord, die zich naar het slijmvlies begeven , spreekt van zelf.

Hoe het met de zenuwen op de sereuze vliezen gesteld is (hier is geen sprake van de stammen, die tusschen sereuze platen naar andere organen loopen), is eveneens nog niet door waarneming opgehelderd. Volgens IIaller en Bichat , wekt de beleediging van gezonde sereuze vliezen geen pijn op; andere feiten maken het intusschen waarschijnlijk, dat de zenuwen zich op de oppervlakte van sereuze vliezen op soortgelijke wijze verspreiden, als op de , uitwendige huid en op slijmvliezen, en zelfs in grooter aantal, dan op de meesten der laatstgenoemden. Zoo als bekend is, is de ontsteking van sereuze vliezen, b. v. van het buikvlies en het borstvlies, veel pijnlijker dan de daarmede gelijkstaande slijmvliezen van het darmkanaal en de longen, en er komen ook ligter reflexbewegingen voor na eene oppervlakkige prikkeling van het sereuze bekleedsel, dan van het slijmvlies des darmkanaals (1).

II. Het gevormde, contractile bindweefsel onderscheidt zich van het niet zamentrekbare slechts door de geschiktheid, van zich op eenen prikkel zamen te trekken. Contractile, uit bindweefsel gevormde deelen zijn :

1. De uitwendige huid. Ontleedt men het vaste, witte weefsel, dat na verwijdering der epidermis en zoo veel mogelijk volkomene bevrijding van het losse onderhuids-bindweefsel overblijft, om het mikroskopisch te beschouwen, dan ziet men, dat het in hoofdmassa uit bindweefsel-bundels bestaat, die elkander op velerlei wijzen doorkruisen (2); daar echter ook vele andere

(1) Z. mijne patho!. Unters. S. 93.

[Bocrgery (Comples ren dus, 184.", Sepiemb. p. 5GG) gelooft door maceratie in salpeterzuur een zeer rijk net van /.enuwen op de sereuze vliezen te hebben bereid, terwijl Pappekheim (t. z. p. Decemb. p. 1218) beeft medegedeeld, dat deze methode alleen bundels van bindweefselvezeïs zigtbaar maakt. De zenuwen zullen volgens laatstgenoemden fijn en zeer gering in aantal zijn. en beter door behandeling der vliezen met azijnzuur kunnen worden bereid. Vert.]

(2) De vlechten van bindweefselvezels, waarait de huid bestaat, zijn volgens

Sluiten