Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aftreksel slaat het bloedrood uit het water met cene bleekroode kleur neder. liet gestremde bloedrood (1) bezit eene groote overeen

wordt het lichter rood dan gewoonlijk, omdat liet donker kleurende koolzuur ontbreekt. HIarciiand maakt uit een en ander liet besluit op, dat de baematine, dooi de zouten en gassoorten niet chemisch veranderd wordt en dat de kleurverandering aan geene chemische, maar aan physische oorzaken is toe te schrijven. Een latei artikel (t. i. p. Bd. 88, S. 273) heeft hij nogmaals aan dit onderwerp gewijd. Bij verwijdering der zuurstof onder de luchtpomp zag hij het bloed donker worden; hij herhaalde de proeven van Scherf.r cn Brücii, en kwam op nieuw tot het resultaat, dut de invloed der gassoorten slechts eene mechanische is. Eene verandering van den vorm der ligchaampjes, bij schudding met koolzuur cn zuurstof, kou MaRCIiand niet opmerken. Wat Hariess daaromtrent waarnam, is door mij reeds medegedeeld.

Na de bekendmaking van deze resultaten, cn naar aanleiding van de laatste medegedeelde proeven van Brdcd , heeft Scherer de vraag aan een nieuw onderzoek onderworpen [Jahreslericht, 1846, S, 124). Hij beeft vcrscli geslagt ossenbloed met 8 deelen water vermengd, die omgeroerde vloeistof over verscheidene fillra verdeeld , en wanneer na een uur zooveel van omhulsels bevrijd bloed doorgeloopen was, als hij voor de proef noodig achtte, de hoeveelheid in twee helften verdeeld. De cene helft werd in eene Woolf'scIic llesch gebragt en aan den invloed van doorstroomend zuurstofgas blootgesteld. De tweede bals der llesch werd voorzien van eeno buis, die het gas afleidde en zich onder 8 duimen water opende, zoodal het zuurstofgas, door de drukking terruggehouden, niet te snel het bloed verliet. Op die wijze werd 2 uren voortgegaan. Bij vergelijking met de andere, helft van het gefiltreerde bloed werd er gedurende en na dezen tijd volstrekt geene hooger roode kleur van het bloed waargenomen. De proef werd nu geëindigd, liet bloed in een ander vaatwerk gedaan. Na daarin 24 uren te hebben gestaan, was bet, zoowel als bet niet met zuurstof behandelde, donkerrood geworden. Een gedeelte van hetzelve werd nu op nieuw met zuurstof op do aangegevcne wijze behandeld. Reeds na een half uur was het nu, bij vergelijking inel het. overige bloed, in bet oog loopend licht rood geworden. Zelfs na 3 uren op die wijz.t behandeld to zijn, kon het echter niet zoo licht rood verkregen worden, als een gedeelte van dit bloed, dat met lucht geschud werd. liet op die wijze of dooi schudding licht rood gewordene bloed werd weder donker bij doorstrooming van of schudding inct koolzuurgas. Deze proef scheen Scherer toe, de uilcenloopendc resultaten, welke hij tegenover Brdcü verkregen had, te verklaren. Bezigt men namelijk zeer verscli geklopt cn met water verdund bloed, of zeer versch gefil trcerd bloed, dan zou door beide manipulatiën het bloed onder den invloed der lucht en hare zuurstof grootcndeels van zijn koolzuur door verdringing beroofd zijn, cn dan door zuurstof niet meer lichter gekleurd worden. Bezigt men echtei bloed, dat na de genoemde behandeling cenigen tijd gestaan heeft, dan zou zich, bij de voortgaande ontbinding onder den invloed der zuurstof, weder koolzuui gevormd en hel bloed donker gekleurd hebben. Hij veronderstelt, dat dit me'

(1) Verg. de noot, Deel I, hl. 89,

Sluiten