Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vond zijn, is even zoo min een bewijs tegen de identiteit van beiden, want ook de bloedlichaampjes worden door verdunning van het plasma en onder cene menigte andere invloeden rond, en na al de bewijzen, die wij voor eene zelfstandige verandering der cellen in schubjes, vezels, cilinders enz. hebben aangevoerd, zal de onderstelling, dat ronde vormen in platte en elliptische overgaan, niet te gewaagd schijnen. Yoor de hoogere gewervelde dieren cn voor den mensch blijft hier nog bij te voegen, dat, wanneer de kleurstof in de bloedligchaampjes zich bijeen voegt en de schil zich afplat, te gelijk de kernen worden opgelost of geresorbeerd , cn dat alzoo de voltooide bloedcel een eenvoudig, vloeistof bevattend blaasje is. Waarschijnlijk doorloopen ook de bloedligchaampjes van lagere dieren deze gedaante-veranderingen, maar het aantal van voltooide ligchaampjes is in hun bloed betrekkelijk zeer gering. Het plasma der lymphe en der chyl, en eindelijk nog liet plasma van het bloed, zijn de geboorteplaats, in eene zekere mate het cytoblastcma der bloedligchaampjes. Gewoonlijk bevat het bloed slechts weinig onrijpe cellen ; somtijds, namelijk na de spijsvertering, zijn er daarvan meer aanwezig (1); onder zekere omstandigheden kunnen zelfs nog de elementaire korreltjes der chyl onveranderd in de bloedvaten overgaan. Gelijktijdig met de ligchaampjes wordt het plasma der chyl zelf veranderd: het wordt rijker aan vezelstof, in het algemeen aan vaste deelen.

]\Ta een matig bloedverlies neemt de nieuwe vorming van bloedligchaampjes en in gelijke mate die van het plasma toe, zoo als aan den eenen kant bewezen wordt door de vermeerderde resorptie cn de vermeerderde behoefte aan voedsel, aan den anderen kant daardoor, dat de zamenstelling van het bloed niet wezenlijk wordt veranderd. Gaan er grootere hoeveelheden bloed verloren , dan vormen zich de bestanddcelen van het plasma weder sneller dan de bloedligchaampjes, en van de bestanddeèlen van het plasma het snelst het water, vervolgens de vezelstof. Wanneer de hoeveelheid bloed aanmerkelijk verminderd is, dan nemen de opslorpende vaten niet meer alleen bloedvocht, maar ook andere stoffen, voornamelijk vet,

(1) Zeer talrijk 7..nj Schctliz de onrijpe vormen (lymplicligcliaampjes) in liet bloeil orns del'ants. IWiiLLER's Archiv. 1339, S. 252.

Sluiten