Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit liet ligchaam en de longen terugvoeren, en bet, bij de diastole van het hart, daarin uitstorten, zijn de aders; de fijnste en laatste vertakkingen, waardoor het bloed uit de slagaders in de aders overgaat, worden haarvaten genoemd.

Het h aarvatenstelsel is het physiologisch gewigligste gedeelte van de organen der circulatie, bet gedeelte, waarin de stofwisseling met de organen of bij de longen met de omgevende middenstoffen plaats grijpt. Terwijl de slagaders licht bloed aanvoeren, en de aders donker bloed terugleiden, vormt het haarvatenstelsel in zekeren zin een indifferent reservoir, waaruit de elementaire deeltjes putten en waarin het bloed veranderd wordt. Dit blijkt ook ten opzigte van de strooming des bloeds door de haarvaten; want terwijl deze in het algemeen steeds in eene rigting plaats heeft; uit de slagaderlijke stammen naar de aderlijke, zoo kan toch, zoo als het mikroskopisch onderzoek geleerd beeft, in de afzonderlijke capillaire stammetjes de rigting van den stroom zich omkeeren, en b. v. in

6 d Jen verbindingstak a tusschen twee evenwijdige

a stammetjes, nu eens van b door a naar e, dan

c e weder van c door a naar d, en in a derhalve

zoowel op- als afwaarts gaan.

Bij de continuiteit der slagaders en aders door de haarvaten kan intusschen de grens tusschen deze en gene niet streng bepaald zijn. Anatomisch kan men ze slechts bepalen, als het tusschen de slagaders en aders gelegen gedeelte van het vaatstelsel, waarin de buizen door het afgeven van takken niet meer merkbaar fijner worden, en dé takken onder elkander, een gelijkvormig net van in grootte en in begrenzing vrij wel overeenkomende mazen vormen. Spuit men zulk een net gelijktijdig van de zijde der slagaders en der aders op met verschillend gekleurde en stollende vloeistoffen, dan is het van het toeval afhankelijk, hoe ver de eene en de andere voortdringt, en dikwijls ziet men in het midden van een afzonderlijk stammetje de beide kleuren elkander ontmoeten. In hoe verre zich de haarvaten door het maaksel hunner wanden van de slagaders en aders onderscheiden, zal later worden opgehelderd.

Het verschil der haarvaatnetten hangt af: 1. van het kaliber der buizen; 2. van de doormeting der ruimten daartusschen; en 5. van den vorm der ruimten, waarvan de buizen de grenzen

Sluiten