Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vale.ntin (1) verklaarde deze arteriae helicinae voor kunstmatig gevormde, aan de eene zijde afgescheidene balken der penis, die zich ten gevolge van hunne elasticiteit, en vooral ook omdat het vat daarbinnen een kurkentrekker-vormig beloop heelt, rankvormig krommen. In het achterste gedeelte der penis, waar de lamellen dikker en de balken plat, vast en onvertakt zijn, gaat daardoor een eenvoudig stammetje van den eenen wand der maze naar den tegenoverstaanden, en vormt ecne anastomose tusschen de in de wanden gelegene slagaders. Hier laten zich geene arteriae helicinae vormen. Verderop, waar de balken zicli menigvuldig verdeelen en onder elkander anaslomoseren, komen ook tusschen de fijnste slagadervertakkingen in de balkjes menigvuldige anastomosen voor. Dikwerf gaan van een balkje en het daarin aanwezige stammetje straalvormig fijnere balkjes en fijnere stammetjes in alle rigtingen uit. De mazen zelve zijn ook buiten de erectie steeds met bloed gevuld; zij vormen hel begin der aders, en zijn met hetzelfde vlies als de aders overal inwendig bekleed. Wanneer men aan een praeparaat, waarvan zoo wel de slagaders als de mazen met lijm zijn opgespoten, de injectiestof met een pincet uit de mazen verwijdert, dan blijft deze in afzonderlijke, zeer kleine, trechtervormig naar buiten gaande spleten der maze hangen; en gaat men deze verder terug na, dan komt men aan een in een dun balkje loopend slagadertakje. Aan het corpus cavernosum van het paard en den ezel ziet men deze spleten, door middel der loep, ook zonder injectie, wanneer men de maze onder water uiteen trekt. Daar de arteriën in de wanden der aderlijke ruimten met elkander anastomoseren, is daarvan het gevolg, dat op elke plaats, waar eene slagader zich door het vermelde spleetje in de aderlijke ruimte opent ten minste twee takken zijdelings moeten worden afgegeven aan de beide wanden, die de aderlijke ruimte begrenzen. Hechten zich nog bovendien op dezelfde plaats balkjes aan, dan verdeelt zich ook de slagader in verscheidene takken, welke afgesneden kwastjes vormen. De veneuze mazen van het sponsachtig ligchaam gaan eindelijk in de uitvoerende aders der penis over, zoo als men het best ziet.

(1) Müllers Arvhiv. 1830, S. 1G2 en volg.

II.

16

Sluiten