Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het mikroskoop aantoonen : de tunica advenlitia ontbreekt zelden, het epilhelium dikwijls; een elastisch vlies is niet aanwezig. Ik deel hier eenige metingen mede, waaruit men zich van de verhouding van de dikte der vliezen tot elkander en tot het lumen van het vat eene voorstelling kan maken. Aan een vat van 0,058"' doormeting bedroeg de dikte van het celvlies 0,007' die van het kringswijs vezelvlies 0,012"', de doormeting van het lumen, berekend en gemeten 0,020"'. De dikte van het overlangsche vezelvlies met de volgende lagen kan daarbij, als. onmeetbaar, builen rekening worden gesteld. Aan een ander vat van 0,155'" lumen mat het celvlies 0,005"', het kringswijs vezelvlies 0,086'", een zijtak daarvan van 0,0102'" doormeting , en bezat eveneens een celvlies van 0,005'". Aan een vermoedelijk aderlijk vat van 0,215"' doormeting had het kringswijs vezelvlies slechts 0,018"', het celvlies 0,006'". In dezelfde mate echter, waarin het kaliber der vaten toeneemt, komt het onderscheid tusschen slagaderlijke en aderlijke buizen duidelijker te voorschijn.

Hetgeen de slagaders op den eersten aanblik doet kennen, is de belangrijke dikte van het kringswijs vezelvlies en het elastische vlies. Aan het eerste hebben zij hare geelachtig witte of graauwwilte kleur, en de eigenschap van in ledigen toestand niet zamen te vallen, te danken; van het laatste is ten minste hoofdzakelijk hare elasticiteit afkomstig, die zoo groot is, dat b. v. de aorta van het zwijn, voor uitgerekt, zich weder op hare vroegere lengte terugtrekt. Schwann geeft op (1), dat de aorta van het zwijn zicli bij eene drukking van 160 millimeter kwikzilver voor t3t van hare lengte en voor TST in de peripherie uitzette. Hij berekent daaruit, dat hare holte voor is vergroot, en dat de retractie-kracht der kringswijze vezels tot de retractie-kracht der overlangsche vezels bij gelijke uitzetting en gelijke lengte zich verhoudt als 51721 : 11495, dat derhalve de overlangsche vezels vier tot vijfmaal zwakker zijn dan de kringswijze vezels. Aan dit verschijnsel heeft de resistenlie van het kringswijs vezelvlies een grooter aandeel dan de elasticiteit van het eigenlijke elastische vlies. Hierin werkt de kracht veel sterker in de overlangsche rig-

(t) Berl. Encyhlop. Art. Gefasse, S. 2*2ü.

Sluiten