Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tractile overlangsche vezels óf niet aanwezig, óf slechts zeer zwak zijn.

Door het streven der slagaders, om zich na eene werktuigelijke verwijding zamen te trekken, wordt de aan het bloed door het hart medegedeelde stootswijze strooming in eene aanhoudende veranderd, zoo als door E. II. Weber zoo schoon beschreven is (1).

Ik heb dit onderwerp misschien met iets meer dan noodzakelijke uitvoerigheid behandeld, om het hooge gewigt, dat aan den pols te regt bij de beoordeeling van pathologische toestanden wordt toegekend. Zonder kennis zijner physiologische voorwaarden blijft dit teeken onverslaanbaar. Daarentegen leveren ook de menigvuldige wijzigingen van den polsslag bewijzen voor de contractiliteit der slagadervvanden. De hardheid van den pols geeft ons juist de maat der kracht aan, waarmede hij zich zamentrekt en aan den aandrang van het bloed tegenstand biedt: wij trachten hem weg te drukken, dat is, uit een klein gedeelte van de buis den inhoud in de naastbij zijnde deelen te drijven; en hoe ligter dit mogelijk is, des te geringer schatten wij de spanning der slagader. Waren deze "bloot elastisch , zoo zou de spanning steeds aan de uitzetting geëvenredigd zijn: de harde, gespannen en de weeke pols komen echter bij eiken graad van opvulling der slagader voor; menigvuldiger zelfs is de kleine pols harder dan de groote.

Daar de gemiddelde, normale doormeting der vaten het gevolg cener levendige zamentrekking is, zoo kan door het verminderen der zamentrekking, door atonie en verlamming van het kringsvvijs vezelvlies het lumen even zoo wel verwijd, als door kramp vernaauwd worden. Aan de grootere slagaders en groote aderstammen is aan de verwijding door hel vaste, elastische vlies een perk gesteld; zij is daarom ook zigtbaarder aan de kleinere vaten en de aders, waaraan het elastische vlies ontbreekt. Dikwijls wordt zij secundair, na eene zamentrekking door prikkeling, waargenoman. Aan het zwemvlies van een kikvorsch, die in heet water cedoopt was, trad in eene proef van HastiNgs (2) de verwijding

na ö minuten in; na het opleggen van ijs duurde de contractie

(1) De pulsu clc. p. 8.

(2) t. a. p. S. ü3.

ii.

19

Sluiten