Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ledematen, wier zenuwen geheel van het ruggemerg zijn gescheiden, zich somtijds ook prikkelbaarder, meer geneigd tot ontsteking toonden, dan de onbeschadigde organen (1). Dit had namelijk in een geval plaats, waarin, een der armzenuwen doorgesneden zijnde, voorarm en hand gevoelloos en koud waren.

Men kan waarnemen, dat de mededeeling in de centraal-organen in de eene rigting menigvuldiger en eerder plaats vindt dan in de andere. De overdraging op zenuwen van dezelfde streng, en van sensibele op motorische van dezelfde zijde , schijnt met evenveel gemak te geschieden ; daarentegen breidt zich de opwekking moeijelijker op de zenuwen van de andere zijdelingsche helft uit. Volkmann (2) merkt op, dat bij kikvorschen , wier kop is afgesneden , ligte kitteling der teenen dikwijls alleen bewegingen van den voet in het leven roept, dat bij eenigzins sterkere prikkeling het geheele lid zich beweegt, waarvan een gedeelte wordt aangeraakt; hij maakt hieruit het besluit op, dat de mededeeling in de overlangsche doormeting van het ruggemerg gemakkelijker is dan in de dwarse doormeting, daar wel de eerste en derde wortel derschenkelvlecht van eene zijde verder van elkander liggen , dan de overeenkomende wortels van beide zijden, en desniettemin eene prikkeling der teenen van eene zijde zich gemakkelijker aan haren bovenschenkel dan aan de teenen van de andere zijde mededeelt. Van Deen deed soortgelijke waarnemingen (5). Hetzelfde vertoont zich bij mededeeling van het gevoel, naardien veel gemakkelijker eene geheele extremiteit vaneen punt uit pijnlijk wordt aangedaan , dan het overeenkomende punt van de andere extremiteit. Wanneer na sterkere prikkels van een lid zich de bewegingen nog verder uitbreiden , dan trekt, volgens Y olkjiann , eerst het gelijknamige lid van de andere zijde, en daarna eerst trekken de andere extremiteiten. Ook dit schijnen de proeven van van Deen (4) te bevestigen. Of echter deze verschijn-

(1) l'athol, Vnters. S. 163. — II. Nasse (t. a. p. S. 106) spreekt de proeven van krimer tegen, en zag; hij kikvorsehen aan extremiteiten met doorgesneden n. ischiadicus, of doorgesneden of beleedigd ruggemerg, eene hoogere roode kleur, wanneer hij eene oplossing van keukenzout op het zwemvlies hragt. Zouden zich de vaten wciligt door endosmose sterker hebben uitgezet?

(2) Müller's Arc/iiv, 1338, S. 35.

(3) t. a. p. VII, 75.

(4) p. 63.

Sluiten