Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hypothese der ce.ntrjfugaï.e e.n centripetale schenkels.

verlamde en zelfs geamputeerde deelen , zoo als bekend is, gevoeld worden a'sof zij aanwezig waren, en dikwijls schijnen pijn te doen». ^ at in de peripherisclie stukken van doorgesneden gevoelszenuwen plaats grijpt, daarover kan geene waarneming beslissen; weten wij noglans, dat sensibele zenuwen, zoo lang zij nog door liet zenuwinerg met de motorische in verband staan , reflexbewegingen te weeg brengen. Zij moeten derhalve ten minste de geschiktheid behouden , om door prikkels in dien toestand te komen , welke eene voorwaarde voor het bewustworden is, wanneer zij met het orgaan van het bewustzijn zamenhangen. Zelfs van de eigenlijk psychische verrigtingen laat zich aantoonen, dat zij in vél mink te deeleu van de zenuwzelfstandigheid, waaraan zij gebonden zijn, nog ongestoord plaats grijpen, liet ontbreekt niet aan gevallen, waarin menschen met atrophie of andere ziekelijke verstoring van een halfrond der hersenen, of na verlies van stukken dergroote hersenen, of na beleedigingen daarvan door kogels enz., in hunne verrigtingen van den geest op geencrlei wijze zijn benadeeld geworden. Bij dieren doet zich stupiditeit dan eerst voor, wanneer beide hemisphaeren weggenomen zijn, en het schijnt, dat de vernietiging volkomen zijn moet, daar Magendie eens zag (1), dat dieren, welke hij op die wijze verminkt had, zich daarna even als te voren bewogen en vrijwillig voedsel lot zicli namen.

De tot nu toe medegedeelde feiten bewijzen, dat elke vezel gelijkaardig is van de hersenen af tot aan het punt, waar zij volgens de vroegere meeningen zou eindigen. Daar echter op de plaats van hare peripherische ontplooijing, in de spieren en vliezen, de vezels niet eindigen, maar alle twee aan twee in elkander overgaan, daar, met andere woorden, elke vezel aan de peripherie slechts ombuigt en naar het centrum terugloopt, zoo doet zich de vraag voor, of ook de beide schenkels van zulk eene lis gelijkaardig zijn, dan wel of de vezel, aan de peripherie geen zevende levensjaar Wind geworden zijn, droomen niet van gezigtsvoorstellingen. Rit wordt deels uit iiet verlies van herinnering;, deels uit liet onvermogen verklaard, om de aandacht te vestigen op organen, die ons niet met de builcnwcreld in heirekking stellen.

(1) Syst. uerv, I, 234, 254.

Sluiten