Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vloeibare gedeelte van den inhoud der klierkanaahjes. Wat de structuurlooze tunica propria aangaat, ik kan van haar alleen dit zeggen , dat zij onoplosbaar is in water en azijnzuur, en in dit opzigt zich in alle klieren op dezelfde wijze verhoudt. Het vliesje der endogene cellen schijnt in water te bersten , zonder zich op te lossen; door azijnzuur wordt het opgelost; de kern blijft terug, en ook hierin zijn de klieren , hoe ongelijk haar secretum ook moge zijn , aan elkander gelijk. Den inhoud der endogene cellen kon ik aan geen chemisch onderzoek onderwerpen ; maar de mikroskopische waarneming leert, dat zij vet bevatten in die klieren , wier secretum met vet vermengd is, ofschoon ook enkele drupjes vrij vet in de melkklier gevonden worden. Het is dus waarschijnlijk, dat de celinhoud verscheidenheden' zal vertoonen, die aan de verscheidenheden der afzonderings-producten beantwoorden. Zeker is dit al vast voor de vloeibare stof, die in de fijnste klierkanaahjes naast de cellen bevat is. wasmann ontdekte, dat,de onderste.de jongere en afzonderlijk liggende klierblaasjes der maag nog eiwit oplossen, en dus pepsin bevatten, wanneer zij nog geene endogene cellen , maar nog pas elementair-korreltjes insluiten. Deed ik de eindblaasjes van een klein klierlobje bersten, dan strekte zich het vloeibare gedeelte der uitvloeijende massa te gelijk in fijne , korrelige draden , die zich even als vezelstof-draden voordeden, uit; zij werden door verdund azijnzuur bleek , door bijvoeging van water weder donker ; met veel azijnzuur stolde de massa in eens, zoodat zij een donker vlies vormde. De vloeistof, die ik uit de speekselklieren en uit het pancreas drukte, vertoonde deze reactie niet.

De inhoud der klierkanaaltjes wordt voortdurend of op bepaalde tijden naar buiten ontlast, en verschijnt als se- of escretum aan de oppervlakte des ligchaams. In de meeste secreta treffen wij de mikroskopisché bestanddeelen van den inhoud der klierkanaaltjes aan, maar in zeer verschillende hoeveelheid ; in het eene maken zij een wezenlijk en noodzakelijk bestanddeel uit, terwijl zij in het andere slechts verspreid of in enkele vlokken voorkomen, en in de gal en in de pis schijnen onder gewone omstandigheden in het geheel geene moleculaire deeltjes bevat te zijn. Men kan derhalve de secreta , even als de voedingsvloeistof, scheiden in een vloeibaar deel, serum of.juister gezegd plasma, en in daarin zwevende

Sluiten