Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'!) Maag- cn darmbloeding-.

«) De bloed v 1 oeij i ng in de holte der ma ag (gastrorr/iagia), waarbij het extravasaat, indien het niet in de maag blijft en tot verbloeding aanleiding geeft, door braking wordt uitgeworpen (bloedbraking, haematemesis, vomitus cruentus), of gedeeltelijk verteerd, en gedeeltelijk in eene veranderde gedaante langs het darmkanaal verwijderd wordt, berust gewoonlijk, — mechanische en chemische beleedigingen daargelaten, — op verzweringsprocessen in de maag (II. bl. 8), onder welke de bloedige doorknaging (II. bl. 10) bovenaan staat, waarop de doorborende maagzweer (II. bl. 11), met de kankerachtige verwoesting (I. bl. 196) volgt. Buitendien brengen somtijds ook ontstekingachtige en mechanische stases, uitstorting van bloed in de maag te weeg. De hoedanigheid en hoeveelheid \an het ontlaste bloed, als ook de vergezellende maagverschijnselen zijn van zeer verschillenden aard (zie bij maagziekten).

b) Darmbloedingen {entcrorrhagiae) _ grijpen het meestin het onderste gedeelte van het ilcum en in de dikke darmen, vooral in den endeldarm plaats, dewijl in die streken, de verzweringsprocessen (het tuberculeuse, typheuse, diarrhoïsche, dysenterische enz., zie II. bl. 8) het menigvuldigst voorkomen. Zij ontstaan verder ook ten gevolge van ontstekingachtige, passive cn mechanische stases (bij darmbeklemmingen, snel ontstane zamendrukking van een darmstuk, bij verlamming van een gedeelte der darmen, hersen- en ruggemergsverlammingen, bij groote ligchaamszwakte, gestoorden bloedsomloop door de poortader, de lever, het hart, de longen enz-): De ontlasting van zwart gestremd bloed per anum, met gelijktijdige bloedbraking, voert den naam van zwarte ziekte, melaena, morbus niger mpi>ockatis).

Endeldarmbloeding (proctorrhagia) wordt of door aambeijen veroorzaakt of hangt van druiper-, liaemorrhoïdaal- en kankerzweren van den endeldarm (II. bl. 9) af. — Bij voorkomende bloedingen uit den anus onderzoeke men den endeldarm naauwkeurig en bevredige zich niet niet liet woorcl »Haemorrhoïden."

4) BSioeding-eii der pis wegen.

Bij bloedwateren (haematuria, mietus cruentus), waarbij het bloed zuiver, of meer of minder met pis vermengd, door de urethra afvloeit, kan de bron der bloeding in de verschillende deelen van het stelsel der piswerktuigen gelegen zijn; het bloed kan uit de nieren, de ureteres, de blaas of de pisbuis afkomstig zijn; somtijds komt het ook wel uit verscheidene dezer deelen tegelijk, of liet wordt uit naburige organen en vaten in de piswegen uitgestort. In de meeste gevallen is het bloedwateren, wanneer men de traumatische oorzaken (verwonding door steenen, stooten, strongylus gigas) daarlaat, een verschijnsel van ziekelijke ontaardingen in het maaksel van het een of ander piswerktuig, zelden van eene spontane, alleen in de vaten gezetelde ziekte (uit passiven of mechanischen bloedstilstand). Somtijds komt de bloedvloeijing in de piswegen ook zonder

4*

Sluiten