Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5) Waterzucht der ruggemergsarachnoïdea ('hydrorrhachis). Deze waterzucht kan even als die der hersenen aangeboren of -verkregen zijn. Dc laatste is gewoonlijk een gevolg der door ontsteking (1. bi. 275) veroorzaakte verdikking der arachnoïdea, ook schijnt zij door bloedstilstand in de aderlijke boezems van de ruggegraat, als ook door atrophie van het ruggemerg veroorzaakt te worden. — De aangeboren hydrorrhachis komt met verschillende graden van wanstaltigheid, met of zonder splijting van het ruggemerg en de wervelkolom (spina bifida; I. bl. 46 en 50), als ook met of zonder uittreden van den waterzak en zelfs van het ruggemerg, door de spleet der wervelkolom voor.

6) Waterzucht van den scheederok des bals (hydrocele) ontspruit dikwijls uit eenen belemmerden terugvoer van het bloed door de aderen van den zaadstreng (bij breuken, varikeuse uitzettingen van den plexus pampiniformis), maar kan ook het gevolg zijn van ontsteking (I. bl. 276) en (eeltachtige, tnberculeuse, kankerachtige) verdikking van den scheederok, alsmede van atrophie van don bal. — Bij langen duur brengt dc waterverzameling ook atrophie van den bal te weeg. — Zeer dikwijls bestempelt men elke verzameling van vocht, onverschillig van welken aard, in den scheederok met den naam van hydrocele.

7) Waterzucht der gewrichtsbanden, Gewrichtsw aterzucht, (hydrarthros). Gewoonlijk wordt de ophooping der meest verschillende, vloeibare producten in de synoviaal vliezen der gewrichten, waterzucht genoemd; maar men vindt geene zuivere wei, hoogstens een sereus ontstekingsproduct (I. bl. 278), zoodat er geene zuivere gewrichtswaterzucht schijnt te bestaan. Op gelijke wijze mag zich de zaak wel met de spier- en huidslijmbeurzen , bij het ganglion en hygroma verhouden (I. bl. 279).

b) Waterziiclit der weefsels.

Waterverzamelingen in het eigen weefsel der organen (d. i. chronisch oedema) ontstaan uit dezelfde oorzaken, als de hydrops van weivliezige zakken; maar zij zijn dikwijls nog moeijelijker van eenc weiachtige, ontstekingachtige uitzweeting (acuut oedeem) te onderscheiden, dan deze; ook hier gaat somtijds de acute ontstekingstoestand in den chronischen over.

1) Oedeem der hersenen (sereuse infiltratie der hersenzelfstandigheid) is eene der belangrijkste ziekten, die dikwijls de oorzaak wordt van eenen plotselingen dood (apoplexia serosa), bij de meest verschillende ziekten en zelfs bij overigens gezonde personen. — Volgens rokitansky, komt het hersenoedeem in verschillende graden en zeer dikwijls voor. In den geringsten graad kenmerkt het zich slechts door eene ongewone vochtigheid en eenen bijzonderen , weiachtigen glans van het hersenmerg op dc doorsnede; de consistentie der hersenmassa kan daarbij volkomen normaal zijn. In hoogeren graad, is de hersenzelfstandigheid met eene grootere hoeveelheid water doortrokken, deegachtig, brijachtig weck. De kleur van dit hersenmerg is mat wit, in oude atrophische hersenen vuilwit, vaal. In den hoogsten graad, is hel maaksel der hersenen verwoest en

Sluiten