Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1.) Hypertropliiën eu Atropliiën.

1) Hyper- en atropHie van liet spierweefsel.

«) l)e hypertrophie van het spierweefsel, als belangrijke en stoornissen in de verrigtingen te weeg brengende ziektetoestand, komt nagenoeg alleen in de onwillekeurige spieren, inzonderheid in het hart en den spierrok van darmkanaal en pisblaas voor. Onder de hypertrophiën van willekeurige spieren verdient alleen die van de tong, welke echter zeldzaam voorkomt, eene bijzondere vermelding. — Het hypertrophische spierweefsel paart, bij vermeerdering van omvang, eene in het oog vallende digtheid en vastheid; het is broos, donkerbruin rood en bloedrijk; het trekt zich met meerdere kracht te zamen en vertoont in het lijk eene sterker en langduriger verstijving. Elke zoodanige hypertrophie gaat echter, wanneer zij eene zekere hoogte bereikt heeft, in verlamming over; de spierzelfstandigheid wordt namelijk langzamerhand murw, verscheurbaarder, bleek en niet zelden vetachtig ontaard, zelfs gedeeltelijk opgeslorpt. — De oorzaken dezer hypertrophie zijn: vermeerderde en ingespannen werkzaamheid der spier, die voornamelijk van mechanische beletselen afhangt, welke de spier in hare verrigting moet overwinnen, of van eene ongewone, onmiddellijke, centrale of gereflecteerde prikkeling van de beweegzenuwen der spier. Verder kan ook een chronische bloedstilstand, die vooral bij ontstekingen van naburige deelen (vliezen) in de spier voorkomt, tot derzelver hypertrophie aanleiding géven.

«) Hypertrophie van het hart (hypert rophia corclis), een zeer menigvuldig verschijnsel, kan de spierzelfstandigheid van het geheele hart (totale), en wel gelijkmatig of ongelijkmatig (hier en daar in sterkeren of geringeren graad), ol' de spiermassa van eene afdeeling van het hart, ja enkele plekken derzeive (b. v. de basis, de punt, het septum eener kamer) aandoen (partiële hypertrophie). Zoo vindt men somtijds alleen den eigenlijken spierwand eener kamer hypertrophisch, terwijl de trabeculae en mm. papillares onveranderd zijn gebleven; in andere gevallen zijn juist deze laatsten, vooral in de regter kamer, gehypertrophieerd, terwijl de wand slechts onbeduidend verdikt is. Ja het komt zelfs voor, dat bij eene belangrijke hypertrophie der wanden, met verwijding van de kamer, de trabeculae zoodanig vermagerd zijn, dat zij zich tengevolge harer uitrekking, niet alleen verdund, maar ook vaneen gescheiden vertoonen. — Naar mate van de veranderde wijdte der holten van het hart, onderscheidt men eene eenvoudige, concentrische en excentrische hypertrophie.

Eenvoudige hypertrophie: vergrooting van het hart door vermeerdering zijner spierzelfstandigheid, bij onveranderde ruimte der holten. — Zij komt zelden voor, betreft de kamers, vooral de linker, en bestaat, volgens rokitansky, waarschijnlijk slechts voor eenen tijd van onbepaalden duur, waarna zij langzamerhand door verwijding der holte in eene excentrische hypertrophie verandert.

Concentrische hypertrophie (bebtik): Verdikking der

Sluiten