Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten voor; maar zij kan ook in jongeren leeftijd als een vroegtijdig verouderen der hersenen (marasmus cerebri praecox), ten gevolge van hersen- en hersenvliesontsteking, vergroeijing der hersenoppervlakte met de hersenvliezen , van herhaalde apoplexie, habituele dronkenschap, vreemde vormsels in de hersenen, na uitputtenden tjphus, overmatige inspanningen van den geest, groote ontlastingen van zaad enz. voorkomen. Deze ouderdomsatrophie doet vooral de groote hersenen aan, somtijds alleen den bast, en vertoont de volgende verschijnselen: de hersenen zijn in omvang cn gewigt verminderd, de holten , die met eene groote hoeveelheid water gevuld zijn, vindt men een weinig verwijd, en er heeft zich eene ruimte tusschen den schedel en de oppervlakte der hersenen gevormd, die met water gevuld is; de hersenkronkels zijn laag en dun, enkele zijn aanmerkelijk ingezonken (van daar groefvormige verdiepingen) , de tussehenliggende sleuven zijn verwijd ; de graauwe zelfstandigheid, die natuurlijk van vastheid of weeker, somtijds geleiachtig is, is in omvang verminderd, helder bruin of vuil roestbruinachtig; het merg vertoont zich vuil-of bleekgeelachtig wit, en weeker, ocdemateus of digter, zeer taai en droog, de doorsnede hol en van vele dikwandige, maar bloedledige vaten voorzien; het ependyma der holten, in wier omtrek het merg veel vaster dan gewoonlijk of gemacereerd wordt aangetroffen, is somtijds verdikt en dikwijls met een zeer fijn korrelig, gruisachtig, kristalachtig doorschijnend of ondoorschijnend, witachtig aanslag bedekt; de binnenste hersenvliezen zijn verdikt, sereus geïnfiltreerd en bevatten varikeuse, bloedledige vaten. De totale hersenatrophie, dje, eenen zekeren graad bereikende, reeds op zich zelf den dood door verlamming te weeg brengt, sleept, volgens rokitansky, byperaemie (hersencongestie ex t'acuo), apoplexie en hersenoedeem na zich, en kan ook hierdoor doodelijk afloopen. Volgens engel maakt alleen de ouderdomsatrophie met verweeking van het merg, wegens den ziekelijken toestand der haarvaten cn de weekheid der hersenzelfstandigheid, voorbeschikt tot apoplexie, terwijl daarentegen de totale atrophie met vermeerderde vastheid van het merg, bij jonge personen noch congestie noch apoplexie en hersenoedeem veroorzaakt, maar wel de voeding van het ligchaam sterk ondermijnt.

De partiële hersenatrophicn zijn wel alleen secundaire ontaardingen , zij doen somtijds slechts enkele hersenkronkels aan of de gezigtsbeddingen, de vierdubbele ligchamen, de brug, de hersenschenkels enz., en zijn of het gevolg eener voorafgegane weefselverandering ^apoplexie, ontsteking) der hersenen ol der hersenvliezen, of van eene verlamming der peripherische zenuwuiteinden. Bij deze atrophiën is het ziekelijke hersendeel, alsmede de omringende hersenmassa, altijd bloedledig, taai, sclerotisch. Het vacuum op de plaats van het atrophische deel aan de peripherie, wordt door eene omschrevene toeneming in dikte van de hersenvliezen, omschreven oedeem der pia mater, zwelling, zelfs door het inzakken van den schedelwand van buiten af, of door verwijding der zijdelingschc holten van binnen af, aangevuld. Inwendig in de hersenen wordt somtijds (vooral bij apoplectische en absces-cysten) de plaats van het

Sluiten