Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te, die het gevolg is van eene tot eene enkele plek van den wand beperkte ziekelijke weefselverandering, en meestal door een gebrek der klapvliezen of mondingen veroorzaakt wordt. Rokitansky onderscheidt eenen acuten en chroniseheïi vorm. Het acute aneurysma, dat het zeldzaamst voorkomt, ontstaat door loswording en verscheuring van het endocardium en der spierzelfstandigheid, ten gevolge van endo- en myocarditis (I. bl. 301 en 399). Hierbij dringt het bloed in de scheur en woelt de nog niet aangedane spiermassa tot op verschillende diepten uit een. Het chronische aneurysma stelt daarentegen eene omschrevene uitbuiging (ter grootte van eene erwt tot die cener vuist) van den wand eener holte daar, na voorafgegane ontsteking en fibroïde ontaarding op die plaats, zonder dat nierbij eene verscheuring van het endocardium of van de spierzelfstandigheid plaats heeft. Volgens engel, geeft ook de vetontaarding en het atheromateuse proces (hetgeen rokitansky ontkent), door gedeeltelijke verscheuring van het endocardium of atrophie der spiermassa, tot het ontstaan van een aneurysma aanleiding. — De zitplaats van het aneurysma is bijna uitsluitend in de linker kamer en meestal in derzelver punt. Hoogst zelden komt het tot verscheuring , hetgeen toch in het acute gemakkelijker dan in het chronische aneurysma geschiedt.

c) Verwijding der mondingen en insufficientie der klapvliezen. Bij de verwijding der holten van het hart heelt er ook eene vergrooting van hare mondingen, vooral der aderlijke plaats; te gelijk vergrooten zich daarbij gewoonlijk de klapvliezen (zoodat er zich slechts zelden insufficientie derzelven bijvoegt) en worden zij dunner, teerder en doorschijnender, niet zelden in die mate, dat er openingen in hen ontstaan (atrophie der klapvliezen). — Daarentegen komt de insufficientie der klapvliezen (ontoereikendheid om hunne ostia geheel af te sluiten), dikwijls te gelijk met vernaauwing der mondingen voor: 1) door ziekelijke veranderingen van het klapvlies zelf, zoo als: bij zamentrekking ten gevolge van de vorming van een calleus weefsel, of door beenachtige zamengroeisels in dezelven, door omkrulling hunner randen, bij derzelver zamengroeijing onderling, of met den hart- of vaatwand, bij atheromateuse verwoesting, verscheuring (door loswording en infiltratie na ontsteking) en doorboring (atrophie) der klapvliezen. 2) Door ontaardingen der peesdraden: verkorting met verdikking, vergroeijing onderling en met het klapvlies of den wand; verscheuring. 3) Door ziekten der tepelspieren: zamentrekking, verscheuring, vergroeijing, vetachtige ontaarding. Dus brengt inzonderheid de endocarditis met hare gevolgen (I. bl. 301) de insufficientie der klapvliezen te weeg; en gewoonlijk komt deze in de valvulac mytrales en aorticae voor. De gevolgen dezer gebreken zijn: terugstrooming van het bloed door het onvolkomen gesloten ostium naar de holte, waaruit het kwamk verwijding dezer laatste en hy-

ertropnie der holte, die het bloed er in terugdnjlt, ophooping van

loed. het eerst in Hp rïpplpn rïip tinf mppr nnmiflfïplliilr nt Vlpt (lirt

uitstorten, later overvulling en stilstand in het aderlijke vaatstelsel met derzelver gevolgen, eindelijk waterzucht.

Sluiten