Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en der ductus ejaculatorii is meestal het gevolg eener aanhoudende catarrhale prikkeling.— Atrophie en verschrompeling volgt op verlies of werkeloosheid van den bal. — Tuherkels (I. bl. 184) komen in de zaadblaasjes in den regel met tuberculosis van den bal en der prostata verbonden voor. Aan kankerachtige ontaarding zijn zij alleen door kanker van naburige organen onderhevig. Abnormale inhoud der zaadblaasjes bestaat in: verdikt zaad en slijm, etter, haemorrhagisch exsudaat, steenachtige zamengroeisels, tuberkel- en kankermassa.

e) De prostata is somtijds aan vergrooting (II. bl. 143) onderhevig, die gewoonlijk ook met verharding verbonden is. — Als uitgangen van ontsteking vindt men abscessen, verettering, verzwering, verharding. De ziekelijke voortbrengselen, die hier voorkomen, zijn: fïbroïde gezwellen, prostatasteenen (I. bl. 140) tuberkels, hoogst zelden kanker.

ƒ) Aan den penis komen de volgende abnormiteiten voor: afwijkingen in de grootte en gedaante (hypo- en epispadiosis, I. bl. 50), hyperaemie en ontsteking der sponsachtige ligchamen der roede en van den eikel, en van derzelver bekleedselen, ziekelijke producten (van syphilitischen en kankerachtigen aard).

s) ''c' scrotum is somtijds de zitplaats van ulcerative, van den bal of den penis uitgaande verwoestingsprocessen, somtijds wordt het ook door den kanker (schoorsteenvegerskanker; I. bl. 205) aangetast.

VII. Uitwendige lmi<1.

De algemcene bekleedselen des ligchaams (I. bl. 375) met hunne hoornachtige aanhangsels (opperhuid, haren, nagels) zijn én door hunne natuurkundige én door hunne levenseigenschappen van groot belang voor het ligchaam; want zij beletten niet alleen het indringen van vele vreemde stoffen en verminderen de prikkelende en schadelijke werking der lucht, vochtigheid, koude, warmte, electriciteit enz. maar stellen ook de zitplaats van den tastzin en van een afscheidings- (minder van een opslorpings-) proces daar, dat zeer veel ter zuivering van de bloedmassa bijdraagt. — Sympathische betrekkingen tusschen de huid en inwendige organen spelen eene belangrijke rol in het ontstaan en de genezing der verschillende ziekten van beide. De voornaamste zijn: die tusschen de huid en de inwendige afscheidingsoppervlakten (vooral de slijm- en weivliezen, inzonderheid die der borst- en buikholte); het vaatstelsel (het hart en de haarvaten); het zenuwstelsel (door de voortplanting van de prikkeling der gevoelszenuwen van de huid op de eentraaldeelen en de bewegingszenuwen); het spierstelsel (daar deszelfs oude, afgestorvene, en bij de stofverwisseling opgeloste bestanddeelen door middel van de huid met het zweet schijnen verwijderd te worden); inwendige oppervlakten, die parallel met de aangedane plaats der huid liggen (b. v. tusschen de huid van den schedel en het harde

19 *

Sluiten