Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keuzekunnen vinden, zoo men niet algemeen juist op liet werk van Henle als het geschiktste handboek wees; ook naar mijne overtuiging verdient het te regt die eerste plaats; de onpartijdigheid en strenge waarheidsliefde, waarmede de schrijver de waarnemingen van anderen heeft medegedeeld, de hoogst geschikte vorm, waarin hij de met reuzenschreden ontwikkelde wetenschap onzer dagen in zijn werk heeft nedergelegd, en die hij in korte en krachtige trekken in zijne voorrede heeft geschilderd, doen zijn werk allergelukkigst hoven de overige handboeken over dit gedeelte der geneeskundige wetenschap uitkomen. Voor de keuze zal ik mij daarom dan ook niet verder hebben te regtvaardigen.

Toen ik nu voor eenigen lijd de gelegenheid voorde vervulling van één mijner wenschen eindelijk geopend zag, begreep ik te goed al het gewigt van de taak, welke ik op mij zoude nemen, om niet bedaard te overleggen op welke wijze de arbeid moest worden aangevangen en voortgezet, zoo hij de gewenschte vruchtenzoude dragen en door geene teleurstelling voor mij zoude worden verbitterd. De laatste vier jaren toch hebben wederom een groot aantal nieuwere en rijpere resultaten aangebragt, die bij de vertaling niet met stilzwijgen mogten worden voorbij gegaan en ongebruikt blijven liggen. Vooral wordt dit in ons vaderland vereischt, waar wegens het gering aantal van geneeskunst-oefenaren eerst na vele jaren eene tweede uitgave noodzakelijk worden kan. Bij de hooge verdiensten, welke men algemeen aan het werk van den schrijver toekent, bij den grooten invloed, welken de vertaling, met zorg bewerkt, op den wetenschappelijken geest onder het grootere deel onzer geneeskundigen kan uitoefenen, gevoelde ik levendig het hooge gewigt van, efi de moeijelijkheid om, op dezelfde volkomene wijze, als de schrijver zijne voorgestelde taak heeft uitgevoerd, van deze latere resultaten gebruik te maken, zonder, al ware het dan ook slechts in eene geringe mate, den zoo geprezenen vorm van het werk te verminken. Daarbij was het ook mogelijk, dat er een tweede druk in de oorspronkelijke taal spoedig verschijnen moest, terwijl het in dit geval zeker hoogst wenschelijk zoude zijn, dat mijn geduld nog een weinig op de proef werd gesteld en de behoefte nog eene poos onbevredigd gelaten. Om eene en andere reden besloot ik den hooggeachten

Sluiten