Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bindt en het overige gedeelte liooger geoxydeerd wordt. Een atoom

bittere amandelolie C]4H,202

met 2 zuurstof O

2

vormen één atoom benzoëzuur c14 h10o3 en water ïï2 O

Met Berzelius beschouwen de meeste scheikundigen de ontleding van organische zelfstandigheden in de lucht als een langzaam, meer of minder volkomen verbrandingsproces. Zoo de lucht met alle deelen der organische zelfstandigheid in aanraking komt, dan is de oxydatie volkomen ; uit plantaardige stoffen ontstaan koolzuur en water. Is daarentegen de toetreding der lucht moeijelijk gemaakt, dan komen de bestanddeelen tot nieuwe verbindingen zamen, bestaande uit koolstof, waterstof en zuurstof. Dit zijn de produkten der verrotting.

Soortgelijke proeessen worden, even als de verbranding, door warmte begunstigd (1). Wanneer zetmeel gedurende eenen langeren

tijd met water in aanraking staat, dan gaat het, door het opnemen van 2 atomen water, in druivensuiker over:

1 atoom zetmeel C12H20O10

2 atomen water H, O

4 w 2

1 atoom druivensuiker C12If24012 Hetzelfde geschiedt zeer snel, wanneer zetmeel met water boven de 100" wordt verhit.

Er zijn echter gevallen, in welke organische zelfstandigheden in water opgelost en aan zich zelve overgelaten, zonder stoffen af te geven en zonder zoodanige uit de lucht of het water aan te trekken, door eene eenvoudige omzetting harer elementen in andere verbindingen overgaan. Zoodanige ontledingen zijn bij indifferente verbindingen waargenomen, in welke de waterstof in eene gelijke verhouding als in het water tot de zuurstof staat. Een atoom zetmeel (C12H,0O10) b. v. wordt in 2 atomen melksuiker

(1) Of liever door eenen bepaalden warmtegraad opgewekt. De voorstelling dat deze en andere dergelijke ontledingen vrijwillig ontstaan, is minder jnist te noemen, omdat er hier, zoowel als in de overige aangevoerde gevallen een bepaald complex van omstandigheden, van scheikundig werkzame maften aanwezig moet zijn, zal de ontleding plaats grijpen. Verg. hiorovér en over liet in de volgende bladz. tot pag. 28 aangevoerde de noot aldaar. Vert.

Sluiten