Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laat eene sponsige kool achter; met zamengedrongen zwavelzuur verwarmd, geeft zij kooloxyde, koolzuur en zwavelzure ammonia; door kaustische alkaliën wordt zij in zuringzuur en ammonia veranderd. (1) Liebig en Wöiiler hebben eene verbinding van haar met zilver-oxyde daargesteld. Men kan de allantoïne als eene verbinding beschouwen van 2 atomen cyan en 5 atomen water, of van watervrije zuringzure ammonia met 1 atoom cyan.

2 at. cyan . . N4 C4 5 at. water. . IIr O,

= 1 at. allantoïne N4 C4 II0 03.

Door salpeterzuur wordt het piszuur onder gas-ontwikkeling opgelost; er ontstaan, naarmate van de sterkte van het gebezigde zuur, velerlei producten, welke Liebig en Wöiiler naauwkeuriger hebben onderzocht.

1. Alloxan, N4 Cs Hf Oio. Wanneer met salpeterzuur van 1,45 tot 1,5 spec. gewigt piszuur vermengd wordt, dan ontwikkelen

(1) AVanneer men haar met salpeter- of zoutzuur behandelt, heeft Peioüze (Aitn. de chim, et de phijs. VI, 70) gezien, dat zij in pisstof'en in een eigenaardig zuur, dat hij allantuurzuur noemt, wordt veranderd. Wanneer men de oplossing in salpeterzuur tot droogwordens toe uitdampt, en het overblijvende met alkohol overgiet, dan lost deze laatste de pisstof en salpeterzure ammonia op en laat het allantuurzuur onopgelost. Dit zuur is zamengesteld uit C10 Hlt N8 09. Onder den invloed van salpeterzuur worden uit 3 atomen allantoïne (volgens Peiodze CsHl2NsOJ cn 4 atomen water gevormd 2 atomen pisstof en 2 atomen allantuurzuur.

3 atomen allantoïne = C21 H3„ ]\'2J 013

4 atomen water =. H8 O 4

Cj4 II44 N24 022

2 atomen pisstof = c4 II13 N„ O,

2 atomen allantuurzuur . . . = C,0 Il2, Nla 0,3

Cj4 1141 N2, 022

Het allantuurzuur is niet vlugtig; hij drooge overhaling wordt het ontleed en brengt cyanzuurhydraat voort. Het trekt in de lucht vochtigheid aan, is in water oplosbaar, en bezit eenen ligt zuren smaak. Chr. Gmelin heeft dit zuur vóór Pelocze bereid, maar noch aan hetzelve-eenen naam gegeven, noch deszelfs eigenschappen beschreven. Volgens Pei.odze verandert loodsuperoxyde de allantoïne zelfs zonder verwarming in allantuurzuur en pisstof. Wanneer men de allantoïne in water bij eene hooge luchtd rukking verwarmt, dan doet zij allantuurzuur en koolzure ammonia ontstaan. Verg. Berzemüs. Rapport annuel, 4. p. 380.

Vert.

Sluiten