Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zamengedrongen wordt, en dan denzelfden invloed als le sterke zoutoplossingen uitoefent. Maar niet alleen door endosmose, ook op andere, nog niet genoegzaam verklaarde wijzen, verandert het water vele dierlijke zelfstandigheden, b. v. de zenuwvezelen, de staafjes van het Jacob sche vlies, de zaaddiertjes. Deze alle behouden over het algemeen na den dood hunne ware gedaante niet, of slechts onder bijzonder gunstige voorwaarden. Zij moeten verseh en met zoo weinig bijvoegsel, als mogelijk is, onderzocht worden. Zenuwzelfstandigheid en het vlies van Jacob bedek ik liet liefst, slechts om hunne snelle uitdrooging te voorkomen, met een stukje van het glasachtig ligchaam.

Overigens spreekt het van zelve, dat het gebruik van alterelende middelen niet volstrekt verwerpelijk, maar zelfs zeer leerrijk is, wanneer men slechts eenmaal weet, dat zij altereren. Zoo is ook het water onder anderen onontbeerlijk, om den inhoud of de kernen zigtbaar te maken. In andere gevallen is het doelmatig al te heldere en doorschijnende voorwerpen door stremming te verdikken, b. v. de vezelen der lens, der zonula Zinnii en andere. Daartoe bedient men zich van verdund zout- of salpeterzuur of van wijngeest.

Van de hardere weefsels van het ligchaam, beenderen en tanden, verkrijgt men dunne plaatjes, die tot het onderzoek geschikt zijn, door slijpen; kraakbeenderen, nagels en weefsels-van eene soortgelijke consistentie kan men met scherpe messen in genoegzaam fijne schijfjes snijden. Moeijelijker is de behandeling der halfvaste en weeke stoffen, zoo als zenuwen, spieren, bindweefsel, klieren enz. Veel hangt reeds van eene gelukkige keus af der plaats, waar men ze afneemt. Zoo vindt men de hersenvezels in de klapvliezen der kleine hersenen, de zenuwvezels in de dunne nervi ciliares tusschen choroidea en sclerotica in zoo fijne lagen, dat er nagenoeg geene bereiding meer noodig is; ter onderzoeking van het spierweefsel kan men de oogspieren van kleine zoogdieren bezigen; bij het onderzoek der haarvaten de retina, welker weeke zenuwzelfstandigheid zich gemakkelijk laat wegspoelen. Vezelige weefsels worden in hunne afzonderlijke bundels of vezels door vaneenscheuring met twee naalden, nu eens met het bloote oog, dan weder onder de loep, ontleed. Wil men echter dwarse door-

Sluiten