Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de beschouwing van het voorwerp digter bij het onderste glas, dat het voorwerp draagt, gebragt kon worden. Purkinje heeft het eerst een zoodanig instrument onder den naam van mikrotomische kneuzer opgegeven (2), dat slechts onnoodig gecompliceerd en zwaar is. Een eenvoudiger en zeer bruikbaar apparaat wordt door Schiek in Berlijn vervaardigd; daar het goedkoop is en zeker spoedig algemeen verspreid zal zijn, reken ik het voor overtollig, om in eene wijdloopige beschrijving van hetzelve te treden.

Ook de chemisch-mikroskopische experimenten vorderen eenige oefening en nog meer geduld. Natuurlijk kan het er hier slechts op aankomen, om reactiën uit te vorschen, zoo als b. v. of een weefsel in bepaalde stoffen oplosbaar zij of niet, er mede opzwelle, bleeker of donkerder worde, stremme, enz. Somtijds is het voldoende , de stof, welke men onderzoekt, eerst chemisch te behandelen en vervolgens onder het mikroskoop te brengen. In vele gevallen echter is het onmisbaar, om de veranderingen, welke het reagens voortbrengt, van den beginne af aan waar te nemen, vooral wanneer men wil uitmaken, of elementen zich geheel of gedeeltelijk oplossen. 3Ien voegt alsdan de chemische zelfstandigheden bij de praeparaten, welke zich op den objectdrager bevinden. Indien dit zonder in achtneming van verdere voorzigtigheidsmaatregelen geschiedt, dan ontstaat er gedurende de vermenging eene zoo levendige beweging, dat alles voor eenigen tijd voor het oog verdwijnt, en het doel der proef verijdeld wordt. Beter is het, de praeparaten met een glaasje te bedekken en het reagens in eenen droppel aan den rand van het dekglaasje te brengen, vanwaar het allengs tusschen de beide glazen indringt. Daar dit dikwerf een zeer langen tijd vordert en dikwijls ook geheel en al tegenslaat, zoo bedien ik mij van eenen lijnen draad garen, waarvan ik het ééne uiteinde in de vloeistof breng, welke het voorwerp bevat, en alles gezamenlijk met een dun glazen plaatje bedek; op het andere einde van den draad breng ik alsdan een droppel van het reagens, dat nu door de capillariteit van den draad wel is waar ook langzaam, maar zeker in de vloeistof, welke aan het onderzoek onderworpen is, wordt verplaatst. Ook bij deze methode

(1) Miin. Archiv, 1834, S. 385, Taf. VIII, Fig. 1—C.

Sluiten