Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twee tegenover elkander staande cellen en het verdwijnen der tusschenwanden ontstaan, omdat namelijk in een en denzelfden cylinder, volgens zijne waarnemingen, dikwijls twee kernen voorkomen (1).

Uit de vergelijking der verschillende epithelium-cellen volgt, dat de oorzaak van haren groei slechts in de levenseigenschappen der cellen zelve gezocht kan worden. Dat geene uitwendige invloeden, noch drukking, noch verdamping, noch oiydatie oorzaken van de eigenaardige ontwikkeling der epidermis kunnen zijn, is reeds door Ruyscii en Albinus (2) bewezen, daar zij aantoonden, dat de epidermis reeds bij embryonen van 1" lengte in den handpalm en de voetzool dikker is, dan aan het overige ligchaam. Bij het cylinderen flimmer-epithelium zal bovendien niemand aan zulke uitwendige invloeden denken.

Ook bevat de cutis den grond niet, waarom de opperhuidcellen zich zóó of op eene andere wijze veranderen. Zij bepaalt slechts den algemeenen vorm der opperhuid, daar deze de verhevenheden en diepten der cutis volgt, en om die reden wordt na ontaarding der cutis ook de gedaante der opperhuid veranderd. Na verlies van zelfstandigheid wordt er in plaats van de zenuwtepeltjes der cutis, in plaats van de kliertjes en haarbuisjes enz. slechts een vast, glad, minder vaatrijk celweefsel gevormd, en daarom is ook de epidermis op likteekenen glad, glinsterend en wit. Slechts in zoo verre kan men de lederhuid het vormingsorgaan

(1) Uit eene menigte van metingen en berekeningen heeft IIarting (Recherches etc., p. 48) aangetoond, dat de epidermis en het flimmer-epithelium nagenoeg uitsluitend door vermeerdering der cellen groeijen. Terwijl toch de oppervlakte van het ligchaam eener vrucht tot die van eenen volwassenen ongeveer als 1:145 staat, is de vlakte-inhoud van een epidermis-schubje bij het foetus tot dien bij volwassenen als 1:1,58; de geheele oppervlakte van bet ligchaam vermeerdert zich dus 145 maat tegen dat de omvang der cel '/2 maal toeneemt. Hij berekent verder, dat er 825 millioenen epidermis-schubjes in de bovenste laag bij volwassenen gevonden worden, bij bet kind daarentegen 93 millioenen, bij de vrucht 9'la mill. De overdwarse doormeting neemt met den ouderdom van het ligchaam eenigermate af, en de schubjes komen daardoor nader aan den ronden vorm. Ook het flimmer-epithelium groeit slechts door vermeerdering der cellen.

Vebt.

(2) Acncl. adnot. Lib. 1. Cap. 5.

Sluiten