Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behandeling.

J 23. Gewoonlijk geneest de neusontsteking, vooral die, welke door verkouding ontstaan is bij een doelmatig diaetetisch gedrag zonder geneesmiddelen. Is de coryza heviger, dan laat men het bed houden, en verordent eenen matig ontstekingwerenden en de uitwaseming bevorderenden leefregel. Tegen coryza bij uitslagziekten houdt men zich exspectatief, zoo het uitslagproces geene bepaalde aanwijzingen oplevert, tegen welke men handelen moet. Bij gonorrhoïsche neusontsteking tracht men den druiper op het slijmvlies van de pisbuis door het inbrengen van eene met praecipitaatzalf of druiperslij m bestrekene bougie in den pis weg, door het inwikkelen der teeldeelen in heete pappen, weder te herstellen. De behandeling van den slependen slijmvloed vereischt naauwkeurige opsporing van zijnen oorsprongen verwijdering der oorzaken, b. v. het verwijderen van vreemde ligchamen uit den neus, vermijding van hét snuiven, wanneer dit de slepende slijmvloeijing uit den neus schijnt te onderhouden, herstelling van onderdrukte ontlastingen (b. v. van voetzweet) (1), bestrijding van kwaadsappigheden. Bij eenen habituelen aanleg tot neusontsteking is harding door dagelijks koud wasschen, baden en indompelen van het hoofd, dikwijls dagelijks herhaald opsnuiven van koud water in den neus , en ligte bedekking van het hoofd de beste voorbehoedingswijze.

5 24. Synochale neusontsteking wordt even als andere slijmvliesontstekingen behandeld. Bloedontlastingen kunnen noodzakelijk worden, inzonderheid wanneer de ontsteking zich op de bekleedselen der voorhoofds- en bovenkaaksboezems uitbreidt; men zet dan een of meer bloedzuigers aan de neusgaten of op de wangen. Klagen de zieken over groote droogte van het slijmvlies, dan laat men dampen van warm water in den neus gaan of door het ophalen van laauwe melk, laauw water, eene oplossing van manna in water, het slijmvlies vochtig maken. Berookingen van den neus mogen niet tegen iedere neusontsteking worden aangeraden, zoo als vele genee.,heeren dit gewoonlijk doen; veelal vermeerderen zij de hoofdpijn. Een volksmiddel bestaat daarin, dat men den neuswortel met talk, varkensvet, majoraaiiboter of iets dergelijks bij verstopping van den neus bestrijkt.

6 * 1 1S 00 geen gebrek aan specifieke geneeswijzen der neusontsteking. Moheta raadt versche lucht aan, Deschamps ijskoude voetbaden, Williams de diaeta sicca (2). Vele anderen roemen niesmiddelen enz. Wij

(1) MoKMiss's handelwijze om het voetzweet terug te roepen bestaat daarin, dat hij den lijder dikke wollen sokken, en over deze nog sokken van gewaste taf. die van buiten met bombazijn voorzien zijn, laat dragen. Is dit niet voldoende, dan laat hij des avonds heete zandbaden zoodanig nemen, dat de in verscheidene dubbel zamengelegde wollen doeken gewikkelde voeten en beenen in eenen zak gestoken worden, die men met zoo heet zand vult, als de zieke het sec lts verdragen kan; na J-l uur in het bad geweest te zijn, worden de voeten met de bovenvermelde sokken gedekt.

« "IL"AMS beIooft aan degenen, die bij eene volkomens onthouding van dranken 36 of 8 uren het gevoel van dorst verdragen, eenen zekeren en volkomen goeden uitslag. Hij begint echter de behandeling met een buikopenend middel en laat daarop een zweetmiddel volgen Buiten deze zouden er geene verdere maatregelen noodig zijn; omstreeks 12 uren na de onthouding der dranken zou de neusontsteking beginnen op te droegen, en tusschen het 30ste en 36sle uur de afscheiding geheel ophouden. Vaste en plantaardige spijzen, met of zonder vlécsch .Is

Sluiten