Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slijmvlies zelf vaak rood gekleurd, opgezet, met eene geelachtige, smerige stol of eene etterachtige slijmlaag overtrokken, de boezems van Morgagni nemen meer of minder deel aan de zwelling van het onderslijmvlies-celweefsel. De strottenhoofdsspieren zijn meestal met wei of etter doortrokken en soms zelfs midden in de etterverzameling verwoest; de bekervormige kraakbeenderen zijn dikwijls van hun kraakbeenvlies beroofd, verstorven en \an de banden, die dezelve met het ringvormig kraakbeen vereenigen, losgemaakt. Heeft de dood minder snel plaats, dan vindt men volgens Cruveilhier den etter in kleine verzamelingen op een of meer punten opeengehoopt en op het slijmvlies witte, onregelmatige, door eenen vaatkrans omringde korsten, die een gevolg zijn van de afscheiding van het slijmvlies door de etterdoordringing. Meestal blijft de aandoening tot de ligamenta ary-epiglotica, tot den omtrek van het strotklepje, en tot het den achterwand van e ringvormig kraakbeen bedekkend onderslijmvlies-celweefsel bepaald ■ maar somwijlen strekt de vochtstilstand zich gelijktijdig op het onderslijmvlies-celweefsel van de keel en van het zachte verhemelte uit; dikwijls neemt het slijmvlies van den achterwand der luchtpijp deel daarin; in het tusschenspier-celweefsel van de voorzijde van den hals vormen zich infiltratien: de watervaatsklieren langs de inwendige strotader, doch meestal slechts die, welke op de hoogte van het strottenhoofd liggen, zijn vaak gezwollen en me wei, bloed en etter gevuld. De longen zijn volgens Cruveiliiier's waarnemingen altyd volmaakt gezond.

Verschijnsel en.

§ 146. De laryngitis submucosa verloopt acuut, subacuut of slepend. De acute vorm komt somtijds zonder eenige voorboden plotseling onder vreeselijke vers ikkingstoevallen op en doodt kort na het verschijnen dier toevallen. iUenigvuldiger is de subacute vorm; deze wordt door de verschijnselen van eene figte verkoudheid, een gevoel van lusteloosheid en iets hinderlijks in het strottenhoofd voorafgegaan en de verschijnselen houden verscheidene agen aan, laten zelfs vrije tusschenpoozen over, totdat eindelijk in den oest den k ank der stem en de ademhaling het gevaar duidelijk wordt: de ziekte m dezen vorm kan 5 tot 14 dagen lang duren; de slepende vorm neett een nog langzamer beloop.

r,/ H ri De toe7.allen van de laiyngitis submucosa, laten zich in helleven onTWTJ j T. '! ,den CmuP onderscheiden; alleen maakt dit hier een isc ïei , at de ziekte uitsluitend volwassenen schijnt aan te tasten eiwij e cioup uit zijnen aard eene ziekte van den kinderlijken leeftijd is. e zie en worden plotseling door aanvallen van verstikking aangetast en JaalTT • vd Va", hf ademhalen bereikt ^er spoedig den hoogsten Droef'om lZ,Cieim Ig0 msPanninSen om i" te ademen, en iedere

duideliik flS T 7ernaauwde stemspleet te halen, gaat met een zeer . , J sterenden, sissenden klank vergezeld. Daarbij veroorzaakt het

De3 slem P'J" T b°!St' en het uitademen geschiedt zonder moeite,

menievuld LIT Th 'e Wordt,sissend' "oupachtig, welken klank ook de ft' en Z1J Saat geheel te niet. De zieke klaagt over een

en meent in hefh ^ <Jr°°8te' drukkinS> P'jn ^ het strottenhoofd wenste gedeelte daarvan de aanwezigheid van een groot '

4 *

Sluiten