Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het oog loopenda nalatingen en bijna volledige tusschenpoozen afwisselen, openbaart. Deze soort van croup heeft Jorine bewogen, om den door hem zoogenoemden tusschenpoozenden vorm aan te nemen. Wij zijn met Ai.bers Geersakt en vele anderen van gevoelen, dat er geen volkomen zuivere tusschenpoozende croup bestaat en dat de oplettende waarnemer altijd tusj en de aanvallen ligtere graden van belemmering der ademhaling en andere aan den croup eigene verschijnselen zal opmerken. Intusschen laat het zich met ontkennen dat de kramp vaak eene gewigtige rol in deze ziekte speelt en dat in vele gevallen zoowel het karakter der verschijnselen, als de uitslag van de met de ontstekingwerende gepaarde krampstillende geneeswijze het aannemen van eenen krampachtiger* croup regtvaardigen. Volgens Scuokle!» zou de tusschenpoozende vorm bij voorkeur in het zuiden te'huis Denooren. — De asthenische croup heeft bijzonder bij zwakkelijke, door vroegere ziekten aangetaste voorwerpen en bij zamenstellingen van den croup met uitslagziekten plaats; hij is van het begin af door eenen kleinen en harden pols, tusschenpoozenden hartslag, hartkloppingen , wankleurig uitzien, en andere veischijnselen van adynamie onderscheiden en gewoonlijk zonder hevige en krampachtige toevallen.

echte!-7^ jïfl hrefl', °°k ee"en slpPcnden wm van croup onderscheiden > echter is hj bij kinderen uiterst zeldzaam, en wat men daarvoor genomen

, zijn ee.s gevallen, waarin de croup verscheidene instortingen maagziekte" óf de -tr l l berhaalde ziekt«tooten bijeen genomen als ééne

overbliifeler » W™!? " ^ lanSdunS tiJdPerk <ler herstelling óf door ïjfselen gerekt. De naam van slepende croup heeft altijd iets onbepaald s, zoo lang men het niet eens is, hoe lang de ziekte duren mag, om

Ï3Sof?5 tm t ""r1' verdienen5 200 heeft b- v. Hekke gevallen, die 13 of 15 dagen duurden, slepend genoemd. Over den croup van volwLse-

handelen. veel™"iger ^pend verloopt, zullen wij nog afzonderlijk

onderl7,7,; A* ^ vT ^ als een eenTOudige ziektevorm voor en on ergaat dooi mogelijke zamenstellingen velerlei veranderingen. De eewi—

sÏcundTirvZrtb ngen'l dle Zi,ektepr0CeSSen' in welke de crouP zelf slechts een secundair voortbrengsel is, afgerekend, zijn: 1) Die met longontsteking, die

houdenden T.W ^ aanh°udender benaauwde ademhaling, aan den aande loiiL'ontstpk 7 natuurkundige kenteekenen derzelve herkent;

ti e r ?'f .,de"Cr0UP voorafgaan, of zich eerst later bij hem nam bii fi t " long°ntstekingen, die bij bij kinderen waar-

onm'ekil v, T ^T/621611- 2) Met °ntStekinZ Van den ^kdarm; de ontsteking van den slokdarm en van de keel kan door uitbreiding van de

pïimlhe' dTnhthentnghder ^°aUt!i!ln> Veel Vaker breidt zich de h H l "ïphtheritische aandoening van het slijmvlies des keelgats op het

komen" 3^ Met'' Waar°P 7 VerdW heneden no^ afzonderlijk zullen terugkomen. ó) Met maag- en darmontsteking, vooral karteldarmontsteking - iu

lr!:°I STZ°U uitzweeting van schijnvliezen op het slijmvlies der aag vooikomen, die echter bij darmontsteking ontbreekt.

Herkenaine.

§ 178. Hoe cemnkkeliik ook de ■ , ,

JJJ ^ UCI» truup in enkele

5

Sluiten