Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soms neusbloeding; een algemeen zweet met nalating van de verschijnselen in het strottenhoofd zou een bijna zeker teeken van beterschap zijn.

J 205. c) Naar het tijdpunt der ziekte, waarop zij in behandeling komt: een in het begin verwaarloosde croup eindigt bijna altijd doodelijk; hoe vroegtijdiger men daartegen handelt, des te meer hoop is er, dat de ziekte in haren kiem zal kunnen verstikt worden.

Behandeling.

§ 206. Geene ziekte vereischt meer beslissend handelen dan de croup; nergens brengt een besluiteloos rondschermen met halve maatregelen treuriger gevolgen voort, dan juist hier; de geneesheer moet duidelijk het bewustzijn hebben van de pligt, die hij te vervullen heeft, en met beradenheid die middelen aanwenden, welke hij eens voor de doelmatigste, om zijn oogmerk te bereiken, erkend heeft. De ziekte wordt inzonderheid daardoor gevaarlijk, dat zelfs een middelbare graad van vochtstilstand, die in ieder ander deel misschien van weinig beteekenis zijn zou, door verstopping der bovendien naauwe luchtwegen des kinds verstikking kan veroorzaken, en alles komt daarop aan, om de ziekte in hare eerste beginselen te verstikken. Wij houden het voor doelmatig, in het volgende die geneeswijze op te geven, aan welke wij tot dus ver niet zonder goeden uitslag den voorrang hebben gegeven en daarop korte beschouwingen over de door anderen tegen croup aangeprezene geneesmiddelen en geneesregelen te laten volgen.

§ 207. De aanwijzingen, die in de behandeling van den croup vervuld moeten worden, zijn: a) verwijdering van den vochtstilstand met inachtneming van de oorzaak, die hem te weeg gebragt heeft; h) ontlasting van de tegennatuurlijk afgescheidene en uitgezweete stof, naarmate zij zich ophoopt en weder voortgebragt wordt; c) omstemming der tot het afzetten van stolbare lympha geneigde vochtmenging; d) verwijdering der de verschijnselen van croup verergerende, krampachtige werkzaamheid, en eindelijk e) ondersteuning der krachten in het laatste tijdperk der ziekte.

$ 206. Is er geene koorts aanwezig en verwekt enkel een eigenaardig klinkende crouphoest met heeschheid het vermoeden van den naderenden vijand, dan is de eerste maatregel, dat men den kleinen zieke een zeker werkend braakmiddel in volle dosis toedient. Naar ons gevoelen is er weinig aan gelegen, of men in dit tijdperk zwavelzuur koper of braakwijnsteen enz. kiest, zoo slechts de volle werking van het braakmiddel bereikt toordt; het eerste braken gaat ook meest gemakkelijk. Hebben de kinderen 2 tot 3 malen gebraakt, dan late men ze het gewoonlijk hierop volgend zweet onder het toedienen van warme thee zorgvuldig uitvieren en houde ze nog 1 of 2 dagen in het bed; men laat daarbij kleine giften braakwijnsteen, of antinioniumwijn, of eene andere spiesglansbereiding in een likstroopje voort, gebruiken. Zeer dikwijls wordt door deze handelwijze de ziekte op eens afgesneden, en zij is des te beter aan te wenden, omdat zij even zoo dienstig is, om heilzaam tegen de eenvoudige keelverkoudheid te werken, en dooi de jongste kinderen zonder eenig nadeel voor hunne gezondheid wordt verdragen.

$ 209. Wanneer er aanzienlijke koorts van het begin af aan aanwezig

Sluiten