Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2i maanden 62 aderlatingen, van 4 tot 5 oneen, niet goeden uitslag aan (1). Bloedzuigers moeten in aanzienlijke hoeveelheden aan den hals gezet worden; ook hier schijnt Rïiand's handelwijze, om telkens een klein aantal bloedzuigers, maar langen tijd in tusschenruimten van 2 tot 3 dagen herhaaldelijk aan te zetten, de voorkeur te verdienen; koppen aan den hals en in den nek zijn minder werkzaam dan aderlatingen en bloedzuigers.

§ 268. De afleidende middelen werken niet alleen tot wegneming van den vochtstilstand , maar zijn tevens dienstig, om het bedrijf der verzwering tegen te gaan. Maar hun gebruik vereischt groote voorzigtigheid en moet naar de individuele prikkelbaarheid des lijders geregeld worden. Hiernaar wordt ook de twist des schrijvers beslist, in hoe ver het doelmatiger is de afleiding verwijderd of zoo kort bij het zieke deel, als mogelijk is , te bewerkstelligen. Bij zeer teedere zieken met dunne bekleedselen van den hals kan zeker een pijnlijke huidprikkel in de streek van het strottenhoofd zelf aangebragt, prikkeling en bloedophooping in het zieke deel verergeren en daardoor meer schade dan goed doen ; in zulke gevallen zal de huidprikkel op eenen zekeren afstand aangebragt, zich voordeeliger betoonen. Maar in alle andere gevallen is het verkieselijk, om eene kunstmatige afscheidende vlakte, zoo kort mogelijk bij de zweer, te openen. De afleidende middelen laten zich in eene opklimmende reeks van de zwakke tot de sterkere rangschikken; in de strottenhoofdstering verknoeit men met zwakkere middelen van dien aard meestal slechts den kostbaren tijd, en zij zijn hoogstens daar eenigzins van dienst, waar de prikkelbaarheid des lijders overmatig groot is. Tot die zwakkere huidprikkels behooren het aanwenden van blaartrekkende pleisters, het inwrijven van crotön-olie (voornamelijk door Andral en Wolff aangeprezen), van terpen tij n-ol ie , braakwijnsteenzalf, enz.; krachtige afleidende middelen zijn kleine moxa's uit bijtende potasch of brandcylinders, die men alle 8—14 dagen na het afvallen der korsten aan de voorzijde van den hals herhaalt en het haarsnoer, aan de voorzijde van het strottenhoofd , in de nabijheid van de ruimte tusschen het ring- en het schildvormig kraakbeen , of onmiddellijk onder het strottenhoofd, naar ons gevoelen en dat van anderen, zeker het doordringendst en meest beloovend middel van deze soort.

§ 209. Men zoekt het verzweringsproces door dadelijke middelen op het zieke slijmvlies te doen ophouden. Onder deze vermelden wij eerst de inademingen , die soms ook nog de bedoeling van palliative verzachting van de pijnen en van den hoest vervullen. Jammer maar dat het onmogelijk is, de werking dezer inademingen tot de zieke plaats te beperken, en zij moeten vaak om de hevige prikkeling, die zij op de longen uitoefenen en om de vermeerdering van de belemmeringen in het ademen nagelaten worden. Men bedient zich tot dit einde van eene MuD&E'sche machine of van eene andere gasontwikkelingsflesch, wier hals men met eene buis en een mondstuk voorziet; de inademing kan door den neus of den mond geschieden. Men heeft overeenkomstig den oorsprong der strottenhoofdstering, verschillende stoffen ter inademing voorgeslagen; bij de rheumatische soort het ademen van zwavel waterstofdampen, bij den klierzieken vorm chloor-, iodiumof bromiumdampen, bij den venerischen berookingen met cinnaber, bij

(1) Holscher's Annalen lid. 5 Hit. 2.

Sluiten