Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rug te werken (algemeene prikkelbaarheid of bijzondere prikkelbaarheid van de sfeer der borstzenuwen). Of deze individuele mate van prikkelbaarheid in de oorspronkelijke hoedanigheid des weefsels, of in wisselingen van het leiingsvermogen der zenuwen hare oorzaak heeft, weten wij niet.

kJrln } °°rZa,ak °°k dG t0t het bcdrijf van het hoesten zamenwer-

kende beweegzenuwvezelen tegennatuurlijk opwekt, hetzij dezelve haren prik-

ke op ecne gevoelige vlakte of onmiddellijk op de beweegzenuwen, op de middelpuntsstrengen u.toefent altijd veroorzaakt zij hetzelfde verschijnsel van hoest, honfl ler"Skaats:nSslJ°cst kan dus ontstaan door prikkeling des strottenen der luchtpyp, der longen, der zwervende, der middelrifszenuwen, door voortplanting van tegennatuurlijke gevoelsopwekking van de zenuwvlechten van de groote vaten en van het hart, van de vlechten van het keelgat, den mn !l ti f6 r^' 6Ver' de mÜt' de alvleesehklier, de ballen, de baarwe^d'e ^^Zd'enl ^ > de gehoorzenu-

n.£4f- ,Een °rimiddell'jke omsprong van den hoest, door dadelijke aandoening der beweegzenuwen en der hoofdmiddelpunten des zenuwstelsels, ontstaat door prikkeling van de bijkomende zenuw van Willis, en van het be-

g C te der zwervende zenuw, door prikkeling der hersenen, des ruogemergs , door ziekten der wervelkolom.

$ 428. Men heeft den door eenen ziekelijken toestand der ademhalineserktuigen ontstaanden hoest den idiopathischen genoemd, om hem van den ynpathischeni (door eenen ziekelijken toestand van andere deelen veroorzaakten) e onderscheiden. De hoest is op zichzelven echter altijd een ziekelijk ademahngsverschijnsel, uit hoe naburige of verwijderde bron hij. ook ontstaat. Altijd is hij slechts verschijnsel en op zichzelven nooit eene zelfstandige ziekte, echter moet de geneesheer hem als zoodanig in die gevallen erkennen waar zijn geheel afgescheiden bestaan en het ontbreken van andere ziekteverse ïjnse en een verder doordringen in de herkenning onmogelijk maken en de toestand des lijders toch hulp vereischt. Het getal dezer gevallen is sinds de vermeerdering der herkenningsmiddelen zeer afgenomen, en de zorg-

kSL77nCmer r "iet Z0° Vaat meer 318 ™0rhee» in noodza-

vergenoegen.0njen' ^ Z°° "*** bet-kenende benaming te

§ 429.° Van welk deel de prikkel of de aansporing tot hoesten uitgaat, altijd is de oorzaak der prikkeling óf in bloedovervulling (Tussis sanguinea) of m zenuwpnkkehng (T. nervosa, kramphoest), óf in kwaadsappige, mealachtige prikkels, of in uitwendige werktuigelijke omstandigheden, in blijvende organische veranderingen te zoeken en diensvolgens moet ook de oor. zakelijke behandeling worden ingerigt.

FLUIMLOZING EN FLUIMEN.

'"'-Gut T'i eT T- mUC°' FOmeran' 139°- ~ Bl"»' De ^ Basil.

n • D' de derivat'ooe puns ex peetore in bronchia. Lips. 1738 — Heb™

smrr, De Spu,o criUco. Lip, 1749. _ Kinck , De sputo ut 5igno in Lbi, Bard" HL 2.' ~ EMa' anapDOè'* MirtarS 1776" ~ Woel, D. de sputis. Lips!

Sluiten