Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

breiding van den vochtstilstand op tot dusver niet aangetaste deelen van het ingewand aan. Dikwijls is bij luchtbuisontsteking de verheffing door de avondkoorts voldoende, om de taaiheid der fluimen te vermeerderen, die bii de nalating van de koorts ook dadelijk weder dunner worden. Men ma» in dit geval niet te snel eene vermeerdering der ontsteking vooronderstellen, somwijlen is de afgescheidene stof van het slijmvlies der luchtbuizen bij zekere individus (bij catarrhus, subacute luchtbuisontsteking) van eene zoo eiwitachtige en ligt stollende hoedanigheid, dat zij dadelijk na hare afscheiding in de luchtbuizen vast wordt en in eene buisvormig vertakte gedaante wordt uitgeworpen.

§ 440. De fluimen kunnen kleurloos, wit, geelachtig groen, groen, aschvaal, zwartachtig, zwart, geel tot hoog safraangeel, roodachtig, rood geklemd zijn. Kleurloos is de slijmige fluim. Ettervormig slijm en etter komt soms wit soms geel en groen in verschillende tinten voor. De aschvale luim is altyd etter uit tuberkel- of koudvurige holten, of vervloeide tuberkelmassa. Door bijmenging van verschillende hoeveelheden bloeds bij het luchtbuisshjm kan men willekeurig de kleuren van geel tot hoog rood voortbrengen, zoo als zij bij luchtbuisontsteking, longontsteking, bloedspuwing voorkomen Gele fluimen zijn meest niets anders, dan een door kleine hoeveelheden kleurstof des bloeds geverwd slijm, niet gal in de fluimen, zoo als men dit gewoonlijk op de bloote kleur af bereidwillig aannam. Echter kan het slijmvlies der luchtbuizen even goed als andere afscheidingsstoffen door gal kleurstof gekleurd worden; ter onderscheiding van het met bloed gekleurd sijm dient de smaak en de scheikundige reactie met salpeterzuur, waardoor de gele kleur van galkleurstof in groen veranderd wordt; ook kan het microscopisch onderzoek somwijlen opheldering verschaffen, daar men somwijlen in het met bloedkleurstqf geel gekleurd slijm geheele of gedeeltelijk ontbondene bloedlichaampjes vindt. Het luchtbuisslijm, dat vele menscher, des morgens uitwerpen bevat dikwijls grijze zwarte punten, stofdeeltjes, die met de dampkringslucht ingeademd zijn; nog vaker vindt men deze zwartachtige fluimen

werke'ï" > "? ,T k°len_ °f ander stof ^vulden dampkring werken, bij bergwerkers, fabnjkarbeiders. Blaar somwijlen zijn de zwart-

achtige fluimen werkelijk van eenen melanotischen aard; men heeft in zeer

zeldzame gevallen eene zwartachtige stof op het slijmvlies der luchtbuizen

a. n ge troffen , even als die in de melaena op het slijmvlies des darmkanaals

wordt afgezet (Andral); bij oude lieden komt de stof verstrooid in het lon-

Crt V°°r-' "ï , 1S. h,et l'8t moSeliJk> dat zi.l ook in de fluimen voorkomt, het men.gvuld.gst vindt men haar in de luchtpijpsklieren ; of en hoe

Va"'l V ,n -e °pene Iuchtbuizen kan komen, weten wij niet. 1 •• i' r °pzigt,e Van de gedaante ZÜ" de fluimen vormeloos, ineenvloeiend, of gevormd. Taaije fluimen kleven aan eikanderen, en vloeijen meestal meen. Zoo zijn zij meest in het eerste tijdperk der luchtpijpsontsteking, m de typheuse longontsteking, in de aamborstigheid, in het em physema en de zuchtige zwelling der longen gesteld. Hetzelfde geldt van de enkel weiachtige of etterachtige fluimen. Slijm, dat zich gemakkelijk van het slijmvlies der luchtbuizen losmaakt, gelijk in het tijdperk van de oplossing der luchtbuisontsteking en longontsteking, wordt vaak in eene kogelvormige gedaante.met de doorsnede der luchtbuistakken, uit welke het

Sluiten