Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weefsel. Bij ontsteking der luchtwegen moet men ze slechts ter ondersteuning der algemeene bloedontlastingen aanwenden. Eene ernstige borstontsteking zal wel nimmer voor enkel plaatselijke ontlastingen wijken. Ook moet men de inzonderheid door bloedzuigers ligt veroorzaakte verkouding hier wel in het oog houden. Is er reeds eene aderlating voorafgegaan , dan laten zich dikwijls de pleuritische pijnen door het aanwenden van koppen en bloedzuigers geheel wegnemen. Plaatselijke bloedontlastingen zouden, wanneer zij aan het bovenste gedeelte van de borst worden aangewend, veel meer nut doen, dan wanneer zij aan het onderste gedeelte gebruikt worden (Stokes).

§ 464. Voor het gebruik van andere ontstekingwerende middelen, van salpeter, bestaan, ten opzigte van de ziekten der ademhalingswerktuigen, geene bijzondere regelen of voorzigtigheidsmaatregelen. Vele geneesmiddelen komen in hunne specifieke werking op de longen daarin overeen, dat zij de hevigheid en snelheid van den bloedsomloop schijnen te matigen. Hiertoe reken ik de digitalis, den braakwijnsteen en het azijnzuur lood. Door elk dezer middelen wordt onder zekere omstandigheden de menigvuldigheid van den pols aanmerkelijk afgestemd. Deze drie middelen zijn dus ook vaak tegen ontstekingachtige ziekten der borstingewanden, tegen bloedingen uit de longen, tegen tuberkelzucht derzelve en andere erethische aandoeningen van deze sfeer van ingewanden aangeprezen. Omtrent de manier, waarop deze middelen worden aangewend, verwijzen wij naar de beschrijving daar■van in de leer der bijzondere ziekte vormen.

2) De bedarende geneeswijze in borstziekten.

§ 4Go. De aanwending der bedarende geneeswijze wordt dikwijls in borstziekten vereischt door de aanwezigheid van pijn, van pijnlijke beklemming, van oestpnkkeling en hoest, van krampachtige, aamborstige aanvallen en ofschoon het ook hier de eerste behandelingsregel moet zijn, eerst het grondlijden, waardoor pijn, hoest, kramp veroorzaakt worden, aan te tasten en daardoor de verwijdering van dit verschijnsel te bewerk-

tischgen'll Tf T CVCn J3ak de bÜaanwijzing voor, om ook symptomatisch palliatief het verschijnen van het plaatselijk zenuwerethismus te

bestrijden, met slechts om dit voor het oogenblik te bedaren, maar dikwijls

ook, om aan de tegen de grondoorzaak gerigte behandeling tijd tot werking te geven. ° J

§ 466. Ik geloof niet dat onder de narcotica of nervina het eene of het andere middel eenen grooteren specifieken invloed op de zenuwen der borstingewanden uitoefent. Ook wordt nu eens dit, dan weder dat middel uit deze reeks gebruikt. Onder de narcotica heeft bluauwzunr in de laatste tijden als een voortreffelijk bedarend middel voor de borst gegolden- het is te betwijfelen of dit te regt is geschied. Thans schijnt de lobelia inflata zijne plaats te hebben ingenomen. De aanhangers der Razoriaansche school wenden de narcotica in ziekten der longen in eene uitgestrekte mate aan en geven zelfs in longontsteking het extr. aconiti tot verscheidene drachmen, het extr. hyoscyami tot % $, laurierkerswater tot verscheidene oneen

bijval gevorndTn.lWlnt'g ^ SeneeSwiJze heeft D^chland nooit

Sluiten