Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zwelling van de lever.

Hier zijn in weerwil van de ver. wijding- der borstkas nog de sleuven door de tusschenruimten der ribben gevormd zigtbaar gebleven.

Men voelt van het meest uitpuilend gedeelte der lever tot aan de plaats, waartoe men het vervolgen kan, eenen onafgebrokenen weerstand; de onderrand der ribben schijnt naar buiten gekeerd te zijn.

Men herkent de vergrooting der lever door den plessimeter.

Bij eene gedwongene inademing klinkt het achterste en onderste gedeelte der borstkas veel helderder dan bij de gewone ademhaling, omdat het middelrif lager afzakt.

liet hart wordt alieen naar boven gedrongen.

Etterborst aan deregterzijde.

Afgerond gelijkvormig aanzien van de verwijding der borstkas.

Tusschen het bolst gedeelte en den rand der onware ribben ziet en voelt men eene sleuf, waar de weerstand geringer is ; deze sleuf wordt door de ruimte, die door de aanraking van de beide bolle ligcbamen, namelijk van het bovenste gedeelte der lever en van het naar beneden gedrongen middelrif ontstaat, te weeg gebragt.

De plessimeter ontdekt den natuurlijken omvang der lever.

Het achterste, onderste gedeelte van de regter helft der borstkas blijft even dof bij het gewoon, als bij het gedwongen inademen, omdat het middelrif niet lager kan afzakken, dan het reeds staat.

Het hart wordt alleen naar de linker zijde gedrongen.

§ 737. De etterborst onderscheidt zich van de hepatisatie, uitgenomen door het verschil der voorafgegane omstandigheden, door het ontbreken van de borsttrilling, door de mindere luchtbuisslem, de verwijding der borstkashelften, de plaatsverandering van het hart, van de milt, van de lever, door e uitbreiding van den doffen klank over de middellijn van het middelvlies ^n' c!,oor ontbreken der fluimen van de longontsteking.

11 D? natuurkulldige teekenen, zoo als uitbreiding van den doffen percussieklank over eene geheele borsthelft en verder dan deze, de verwij.

ing derzelve het dikwijls volledig ontbreken van het ademhalingsgeruisch, van leutelgeluid en van weergalm der stem, de plaatsverandering 'der deeen zijn ook voldoende, om de vaak door vermagering, hectische koorts, hoesten bedr.egel.jke etterborst van knobbellongtering te onderscheiden. Ee ter vergete men niet, dat de etterborst ook door het barsten van eene holte der longen in het borstvlies ontstaan kan en beide ziekten zich vereenigen kunnen.

5 739. Dat geneesheeren, die met de natuurkundige wijze van onderzoeken met vertrouwd zijn. het versterkt aanslaan van een door etterborst der Imkerzijde naar den regterkant verdrongen hart tegen de borstwanden voor een teeken van verhoogde ontstekingachtige werking van het hart houden, en dus de etterborst met ontsteking van het hart of van het hartezakie kunnen verwarren , heb ik zelf ondervonden.

| 740 Lucht in de darmen veroorzaakt vaak pijnen, steken in de zijde, Hl. 19

Sluiten