Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in doorsnede, met gladde randen; het longweefsel in de nabuurschap deifistels is grijs gehepatiseerd of etterachtig verweekt. Meest volgt de dood, inzonderheid bij het bestaan van tuberkelzucht; echter vindt men ook enkele voorbeelden van genezing." (1) De ontlasting des etters in de luchtbuizen geschiedt gemeenlijk zoo plotseling, dat men ligt tot het geloof verleid wordt, dat er eene etterholte gebarsten is.

§ 747. b) Door de wanden der borstkas; nimmer doorboring^ aan de grondvlakte der borstholte, maar meest tusschen 3de en 5de rib, óf aan de zijde óf aan de voorvlakte der borstkas; vooraf zuchtige zwelling der uitwendige bekleedselen, die zich spoedig toespitst, vochtgolvend wordt en zich in een absces verandert; de etter kan tusschen de huid en spieren doorsijpelen, infiltratien, fistels, verzwering der ribben veroorzaken; <le longen zijn dan meest geheel zamengedrukt en vrij van aanhechtingen. Gewoonlijk is de uitvloeijing van de vloeistof naar buiten onvolkomen , en ofschoon aanvankelijk de belemmerde ademhaling afneemt, zoo grijpt toch wel zelden Jangs dezen weg genezing plaats, de van buiten indringende lucht oefent op vele borstvliesuitzweetingen eene ontbindende werking uit. De uitzweeting kan in zeldzame gevallen de long en de borstspieren te gelijk doorbreken.

§ 748. c) Eindelijk kan de etterborst het middelrif doorbreken en zich in de buikholte, of zij kan zich ook in het hartezakje ontlasten. In d'^ze gevallen grijpt een snel doodelijke uitgang plaats.

§ 749." Ook de spierpleuris kan in ettering overgaan en abscessen in de borstspieren of tusschen die en het ribbevlies veroorzaken; de uitwendige huid wordt oj) de plaats van de pijn zuchtig , rood, vertoont bij eene oppervlakkige ligging van het absces eindelijk vochtgolving; worden deze abss cessen niet bij tijds geopend, dan kan verzwering der ribben, doorbreken des etters in de borstvliesholte (en daarbij plotseling verschijnselen van de

etterborst) ontstaan. _ .

K 750. De pleuris kan doodelijk eindigen door uitbreiding der ontsteking op de long, door aanzienlijke uitzweeting en daardoor belemmerde uitvoering der ademhaling; in slepende gevallen door voortgaande uitteiing, somwijlen met colliquative buikloopen. Dikwijls verschijnt in het beloop der slepende aandoening plotseling weder een tusschentijd van acute pleuris, welke dan spoedig den dood te weeg brengt. Somwijlen grijpt deze uitgang op de hoogte der ontsteking door verlamming der ademhalingswerktuigen plaats, en men vindt in het lijk slechts eene matige vloeibare of gestolde

uitstorting. ... i i vu

§ 751 Bij het bestaan van aanleg daartoe zetten zich in de pleuntisclie

schijnvliezen tuberculeuse stoffen af, en somwijlen gaat deze vreemde vormingswerkzaamheid buitengemeen snel van de hand. Andral zag na eene 14daagsche pleuris de schijnvliezen reeds met tuberkels overvuld (/).

(1) Yergel. t. a. p. S. 255.

(2) Cliniqne médicale, liruxelles, Ipm. II. p. 464. Ik heb reeds na 24 uren bij konijntjes, wier borstvlies ik met salpeterzuur prikkelde, de vorming van een vezelig, viltachtig»ne'™™1S•> scb ij „vliezig, zeer vaatrijk weefsel waargenomen; dit weefsel was met eene gele;.achtig kon^ig massa gemengd, die onder het microscoop uit groote cellen scheen zamengesteld. Op versch idene plaatsen van de pleuris was de stolbare lympha in den vorm van tuberkels afgezet; deze schenen onder het microscoop uit eene menigte ronde korreltjes zamengesteld.

Sluiten