Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ledematen moet overgaan. Tot drank warme wei, azijnwei , wijnwei, lavementen van water en azijn of met kamfer (1). Inademingen van dampen uit water en azijn, laauwe of koele wasschingen met azijn of chlore over het' geheele ligchaam ondersteunen de behandeling. Bij rotachtige verschijnselen worden delfstoffelijke zuren, zoowel uit- als inwendig, in wasschingen, koude omslagen op de borst aanbevolen. In het laatste tijdperk dezer longontsteking heeft Adelmann nog nut van phosphorus gezien.

§ 795. Dikwijls is eene symptomatische behandeling noodig; wanneer de hersenverschijnselen de overhand hebben , bloedzuigers achter de ooren, azijnstovingen op het hoofd; wanneer de typhus zich op het darmkanaal vestigt, omslagen op den buik; bij buikloop lavementen met stijfsel, met salpeterzuur zilver.

§ 796. Hiervan verschilt de behandeling eener gewone, alleen door de eigenaardige individualiteit der lijders met enkele zenuwachtige verschijnselen zamengestelde longontsteking. Hier wijkt de behandeling van die der echte longontsteking slechts in zoo ver af, dat men dan, zoo zelfs na de aanwending eener met de hevigheid van den vochtstilstand en van de terugwerking overeenkomende ontstekingwerende behandeling het beginsel van zenuwachtige opgewektheid voortduurt, niet eigenzinnig in het voortzetten van bloedontlastingen en verzwakkende middelen mag blijven volharden, maar door een omzigtig gebruik van narcotica, van opium, hyoscyamus, cicuta, door pijnstillende inwrijvingen en omslagen, door blaartrekkende pleisters, met voorzigtigheid gebruikte baden, de ziekte tot haren eenvoudigen vorm moet trachten terug te brengen.

C) PNEUMONIA BILIOSA (PLEURITIS SEÜ PERIPNEUMONIA BILIOSA, PNEUMOCHOLOSIS E1SENMANN, GALACHTIG ZIJDEWEE, GALACHTIGE LONGONTSTEKING).

Vergel. de Litteratuur bij Eisenhann, die Krankheitsfamilie Cholosis. Erlangen 1836. S. 149.

§ 797. Het galachtig ziekteproces kan zich even als het typheuse in de longen nederzetten, en dit geschiedt óf op zekere tijden, uit onbekende, in de galachtige epidemie zelve liggende gronden, door de primair de overhand nemende opwelling der in het bloed opgehoopte galachtige stoffen naar de longen (gelijk Eisenmann zich uitdrukt primaire pneumocholosis), óf door overlading der lever en spijsverteringswerktuigen met galachtige stoffen, wier overmaat zich naar andere uitscheidingen wendt (secundaire pneumocholosis). De vochtstilstand kan soms bij voorkeur de luchtbuizen, soms het longweefsel of het borstvlies tot zijnen zetel kiezen, en men kan, zoo men wil, eene galachtige luchtbuis-, long- en borstvliesontsteking aannemen. Maar in de wezenlijkheid komen meestendeels al deze drie vormen met eikanderen verbonden voor, en voor de behandeling is dit uitkramen van fijne onderscheidingen volkomen nutteloos.

(1) Dürb geeft alle 6 uren een eenvoudig lavement, waar hij 10—15 grein kamfer bijvoegt

III. 2. 20

Sluiten