Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

springt en omgekeerd. De pijn is naar evenredigheid sterker dan in andere soorten van longontsteking.

§ 820. De natuurkundige teekenen zijn al naar de zitplaats en den graad van den vochtstilstand die van pleuris, van longontsteking, van eenvoudigen vochtstilstand, van hepatisatie, van uitstorting in het borstvlies enz. Volgens Schöhiein neemt de rheumatische pleuropneumonie vaker de linker dan de regter zijde in. De koorts kan matig of hevig zijn. Volgens Reil begint de ziekte zonder koude rillingen en gaat met eene ligte vaatkoorts gepaard. Somwijlen openbaart zich de algemeene rheumatische aandoening door eenen eigenaardigen hardachtigen huppelenden slag van den versnelden pols, door oververzadiging der pis met piszuur, door rijkelijk zuur riekend, niet verligtend zweet.

Oorzaken. \

§ 821. Wij hebben reeds eenige van de oorzaken (oorspronkelijke aanleg tot rheumatismus in het individu, algemeene verspreiding van rheumatische ziekten, rheumatische en juist door haren specifieken aard tot overspringen geneigde aandoeningen van andere deelen) opgenoemd, waaruit een rheumatische vochtstilstand der borstingewanden kan ontstaan. Daar dus waar rheumatische ziekten veelvuldig zijn, komt ook de rheumatische longontsteking veel voor. Een zwakke bouw van de borst of vroegere ziekten van de longen, van het borstvlies kunnen de rigting van het rheumatismus naar de borst begunstigen of te weeg brengen.

Beloop en uitgangen.

(ji 822. De rheumatische pleuropneumonie duurt vaak langer dan andere soorten van longontsteking, aangezien zij niet zelden uit eene reeks van instortingen bestaat. Zij kan dus verscheidene weken lang aanhouden. Het rheumatismus verlaat voor eenen korten tijd de borst en schijnt zich in andere deelen te willen vastzetten. Op eens keert het tot zijne eerste zitplaats terug. Zeer erg is het, wanneer het rheumatismus van de borst op andere edele deelen overslaat; zoo heeft Vogel den overgang op de hersenen en eenen snellen dood door hersenontsteking waargenomen.

§ 823. De uitgang der rheumatische longontsteking in genezing, geschiedt zeldzamer door plotselinge crisis, dan door lysis. De uitscheidingen hebben even als in andere rheumatische ziekten voornamelijk door huid en nieren plaats; zullen deze uitscheidingen nuttig zijn, dan moeten zij eenen tijd lang voortduren. Wanneer de luchtbuizen mede aangedaan zijn geweest, worden er ook sputa cocta ontlast.

§ 824. Tot de veelvuldigste uitgangen van rheumatische pleuris behoort de vorming van etterborst, of er vormen zich door meer vaste uitzweetingen vergroeijingen tusschen het long- en ribbenborstvlies.

§ 825. Volgens Scdonlein gaat de rheumatische pleuris somwijlen in gierstuitslag over; misschien kan men juister zeggen, dat men onder de voorboden van het uitbreken van gierstuitslag dikwijls verschijnselen van pleuris ziet voorkomen; zij gaan dan met eene eigenaardige benaauwdheid om het hart, met hartkloppingen, met eenen versnelden pols, met zuur riekend ruim zweet, en andere voorboden van gierstuitslag gepaard.

Sluiten