Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

typuMs zien in eene andere tusschenpoozende ziekte en vooral in eene tusschenpoozende ziekte der buiksingewanden kunnen veranderen; de longverschijnselen blijven in den volgenden aanval uit en in de plaats daarvan komen verschijnselen van onderbuikslijden voor (1).

Behandeling.

§ 851. De behandeling is uit die van het tusschenpoozend ziektebedrijf en van den plaatselijken ziektevorm zamengesteld. In ligtere gevallen gelukt het door eenige giften zwavelzure chinine, welke de tusschenpoozende koorts wegnemen, ook hare postvatting in de borstingewanden op te ruimen. Maar is de plaatselijke vochtstilstand heviger, dan moet eerst om deze bninen de palen te houden, eene ader geopend worden, waarop men onmiddelyk antitypica , chinine alleen, of, zekerder, met braakwijnsteen, opium in vrij sterke giften toedient (2). Bij een adjnamisch karakter der ziekte moet men volgens Stork met de chininebereidingen ook fluimlozende middelen verbinden; EiSEmuinr slaat tot dat einde de senegawortel en de koolzure ammonia, of ook ammoniakzout en braakwijnsteen voor.

K). SLEPENDE LONGONTSTEKING.

Verschijnselen.

$ 852. De slepende longontsteking vormt óf een opvolgend tijdperk van , at°fe' ° Z1J ^wikkelt zich primitief, óf zij is een vorm, onder welken de tuberkelzucht, de melanosis en andere vreemdaardige veranderingen van het longweefsel verschijnen. Hare plaatselijke verschijnselen zijn eigenlijk dezelfde, als die van de acute longontsteking, maar meestal verborgener, «ch langzamer ontwikkelend; drooge hoest, dikwijls met eene meer of minder slijmige fluimlozing gepaard, kortademigheid, aamborstigheid, belemmerde ademhaling, soms steken, die snel van voren naar achteren door l f, Vh.°gen- Daa,r er dJkwiJls luchtbuisontsteking bij aanwezig is, zoo is

ZL ï,wlJ s Tet',om due ziekte voor niets anders dan v°°r eene ians-

dunge borstverkoudheid te houden. Percussie en auscultatie leveren vaak, w nneer de verhardingskernen klein en verstrooid midden in het longweefsel liggen, geen uitsluitsel op. Is de verharding oppervlakkig of ver ve^preid

fnTnWofeinSCUSSiÏlank d°f' raen hoort ketteren, luchtbuisade!

men, of eindelijk verdwijnen op de zieke plaats alle soorten van ademha-

g geluiden. B,j de veelvuldige zamenstelling met luchtbuisontsteking kan men aHe verscheidenheden van reatelgeruisch hooren. g

S8o3. Met deze onbepaalde plaatselijke verschijnselen staat de algemeene toestand des lijders m tegenspraak. Hij vermagert duidelijk. Des avonds n des nachts komt een koortsje op, de hoest neemt toe, de ademhaling is

(1) Eiseïhank. t. a. p. S. 475.

(2) Eisekbajn wil, dat men in den aanval zeiven alle uren eene gift van 3 "rein nhosnhor zure chinine en van 1 grein braakwijnsteen toediene. ° P1°

m. 2. 21

Sluiten