Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zekere inate'van rust, zelf uit het oog verliezen. Wanneer zij zich herinne' ren, dat vele geneesheeren zelfs het doelmatigst geoordeeld hebben, om bij het bloedspuwen geheel lijdelijk te. blijven en het vrijwillig ophouden der bloeding onder den enkelen invloed van rust af te wachten, en dat ook door dit afwachtend gedrag zelfs gevaarlijke zieken van dien aard genezen zijn, zal de beduchtheid, dat men door gematigdheid het kostbaar oogenblik zal verzuimen, in het ware licht gesteld worden. De tot vervulling van de aanwijzing ter bloedstelping geschikte middelen maken eene opklimmende reeks uit van de door afstemming der vaatwerkzaamheid werkende tot de zamentrekkende , wier rangorde ook vrij wel den weg aanwijst, langs welken de practicus in hardnekkige gevallen den overgang van eene enkel revulsive, tot eene de zamentrekking der bloedende vaten bewerkende handelwijze moet maken.

§ 916. Als inwendig middel is de digitalis voortreffelijk, en zoo al niet, gelijk ScmiiDTMANK wil, voor alle, dan toch voor de meeste gevallen gepast; de manier, waarop zij werkt, is reeds in Deel I, bladz. 124 besproken; tegen bloedspuwing is zij door Witiiering , Ferriar, Jores, Thomas , Heüsin6er, VaIENTIN, CaRSON, HeNRY , Sr.midtmann , HoRK , J. frank., ScuÖNLEIN en anderen met goeden uitslag aangewend en mag van het begin af aan, liefst in aftreksel, toegediend worden, omdat door hare aanwending het waarschijnlijkst de bloedverspilling, de koorts, en de ontsteking binnen de palen

zullen gehouden worden (l). >

§ 917. Kan de bloedstorting door de opgenoemde middelen niet gestild worden, dan «gaat men over tot het binden der ledematen (verg. Deel I , bladz. 126) (2) en tot het in- en uitwendig gebruik van koude. Eene wijze voorzigtigheid heeft van Swieten aangespoord, om tot dit laatste middel, alleen in de ergste gevallen zijne toevlugt te nemen; hoe kostelijk deze hulp ook in menig hopeloos geval is, is het nog wel weder noodzakelijk, tegen Eluotson's beweren, dat hij door de koude nooit ontsteking van de borst heeft zien ontstaan, de tegenovergestelde nieuwere waarnemingen van Coplasd en Gendrin aan te halen (3). Wij kunnen dus Eiliotson's handelwijze, om dadelijk na de aderlating koud water op de borst te spuiten , om

(1) J Frask houdt de digitalis tegenaangewezen bij bloedspuwing door verhinderden stondencn aanbeijenvloed, zij zou hier schaden, omdat zij den aanstoot a tergo vermindert. Ik kan verzekeren dat ik dit' middel met goeden uitslag in de aanvallen der menstruale bloedspuwing heb aangewend; gedurende den aanval gelukt het zelden, de bloedvloeijing der bekkeningewanden te herstellen; en de pligt des geneesbeers is, gedurende den aanval der bloedspuwing den aandran" des bloeds in het geheele vaatstelsel te verminderen. Is de bloeding gestild , dan laat ik de di-italis staan. Gewigti'ger is eene andere practische waarschuwing van J. Fsakk, dat men hel gebruik van digitalis moet laten varen, wanneer zij binnen 3 dagen de gewenschte werking „iet voortbrengt. Zij komt overeen met de ondervinding, welke leert, dat dit middel bij vele gestellen eer prikkelend, dan bedarend werkt.

° m Eene hevige bloedspuwing, welke aan bloedontlastingen, digitalis, de uitwendige aanwending van koude oP de borst, het inwendig gebruik van azijnzuur lood, moederkoorn , creosoot, hardnekkig bet hoofd bood, bragt ik eindelijk door het binden der ledematen tot staan.

(3) CoriANI za" zelfs 2—5 malen verergering der borslverschijnselen door de koude omslagen, en Gendeis heeft het opleggen van ijs op de borst nooit zien aanwenden, zonder dat er op de bloeding ontsteking of ontstekingachtige bloedophooping der borstingewanden gevolgd was.

Sluiten