Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langs den metastatischen weg ontstaan, door het terugdrijven van podagreuse, impetigineuse ontsteking en derg., dan kan de herstelling van de postvatting dezer kwaadsappigheden op den omtrek des ligchaams de borst vrijmaken. Somwijlen blijft ook na de opslorping van de wei eene vermeerderde slijmlozing uit de luchtbuizen na. Eindelijk is het mogelijk, dat zich de vloeistof (vooral wanneer zij eene etterachtige hoedanigheid heeft), door doorboring der spieren en der huid naar buiten, door doorboring der long in de luchtbuizen eenen weg baant, of door metaschematismus langs den weg der fluimlozing verwijderd wordt (Asdral's geval).

$ 943. Veelvuldiger is de doodelijke uitgang en dat wel meestal door verstikking, nadat vooraf de belemmering van de ademhaling meer en meer heeft toegenomen en de zieke onder hevige borstkrampen somtijds weken lang met den dood strijdt; in andere gevallen eindigt de ziekte minder smartelijk door hart- of longverlarnming, dikwijls onder stil ijlen; zelfs dikwijls met een gevoel van verligting, dat den dood kort voorafgaat; somtijds plotseling bij inspannende ligchaamsbewegingen , gedurende den stoelgang (1). Ook kan koudvuur der ledematen met torpide koorts, of plotselinge verstikkende overvulling der luchtbuizen met wei, een aanval van kortademigheid, aan het leven des lijders een einde maken. Somwijlen grijpt eenige dagen voor den dood bloederige fluimlozing plaats.

Voorspelling.

§ 944. Borstwaterzucht is volgens de uitspraak van J. P. Frank de moeijelijkst te genezen vorm van waterzucht (niet hersenwaterzucht?). Men moet de voorspelling des te voorzigtiger stellen, omdat de dood hij borstwaterzucht soms plotseling verschijnt, zonder dat men hem zoo snel had vermoed. I)e bepaling der voorspelling hangt af: a) van den oorsprong der ziekte, het gunstigst is de active en metastatische soort, wanneer zij in bet eerste begin doelmatig door eene ontstekingwerende behandeling en revulsie wordt tegengegaan; is het ziekteproces uitgedoofd en blijft de wei als overblijfsel na, dan kan deze bij traagheid der opslorping door de paracentesis verwijderd worden. Ongunstiger zijn de passive en inzonderheid de door ongeneeslijke weefselveranderingen , door hartziekten, verstopping der aderen veroorzaakte soorten van borstwaterzucht, ofschoon zelfs deze niet altijd onafgebroken lot den doodalijken afloop leiden; somtijds gelukt het, de borstholte voor eenen korten tijd van de ophooping te bevrijden. Kan de oorzaak der watervorming niet gevonden worden, dan is het altijd zeer ongunstig. Een gevorderde leeftijd maakt de voorspelling zeer dubbelzinnig; b) van de verschijnselen: hoe trager en geslotener de uitscheidingswerktuigen zijn, hoe minder pis de zieke loost, hoe drooger de huid, het darmkanaal en de luchtbuizen zijn, des te erger; het tegendeel is van gunstige voorbeteekenis; inzonderheid wanneer de vroeger onwerkzame colatoria op eens opengaan, wanneer na eenen vooraf droogen hoest de fluimen los worden en loslaten , wanneer

(l) Volgens Scbuödes van der Kolk is longverlamoiing ten gevolge van rijkelijke weiuilzweeting in de longcellen dikwijls de oorzaak van den snellen dood; in vele gevallen, vooral bij jonge individas, zouden stuipen den dood —i dagen voorafgaan. Men vindt dan voehtstilsland en uitzweeting in de deelen der rnggemergs holte.

23 *

Sluiten