Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden de balsems, bals. copaivae, peruvian., de aethersoorteu, spiritus salis duleis, salpeter, liq. terrae fol. tartari, barnsteenzure ammonia, colchicum, de terebinthinacea, Spaanschevliegen, de tinct. nicotian., bet zoutzuur goud, iodium, pulvis asellorum', belladonna enz. Het braken, dat door de genoemde pisdrijvende middelen ontstaat, kan vaak door een paar droppels opiumtinctuur bedaard worden, zonder dat men het voortgebruiken dezer middelen staakt.

Onder de purgerend werkende waterdrijvende middelen zijn tegen borstwaterzucht calornel (Sijison , Lentin, IUtsciiy enz.), het elaterium (tot gr. vj in de grootste gift, Saiius Diversds, Ferriar), de crotonolie, hel scammonium (Berends tot 6—10 gr.), de guttegom (Aïre geeft het in dringende gevallen tot 10—12 greinen, in 4 giften gedeeld, alle 3 uren) aangewend. Men versterkt somwijlen de werking der purgeermiddelen eenvoudig daardoor, dat men de horizontale ligging des lijders in eene regtop zittende verandert en aldus zijne benaauwdheid wegneemt.

§ 948. Men verschaft het vocht eenen uitweg b) door afleiding der wei naar de ledematen. Zeer nuttig betoonen zich roodmakende middelen in de nabijheid der zuchtige zwelling der voeten of op dezelve aangelegd, inwikkeling der gezwollene voeten in berken- en elzenbladen, in flanel, gewaste taf, inwrijving der bovenarmen en kuiten met Spaanschevliegentinctuur, bijzonder des avohds na een laauw voetbad (Berends), voetbaden met asch, bijtende potasch (1), door Spaanschevliegenpleisters (Arcdier) en fontanellen aan de voeten wordt eene groote hoeveelheid wei ontlast; deze laatste middelen deelen echter in de bedenkelijkheid van de door velen aangeprezene oppervlakkige insnijdingen of inkervingen des gezwels boven de enkels of aan den balzak, dat de wonden ligt in koudvurige ,• zich rondom uitbreidende versterving overgaan; eene enkele diepe insnijding zou minder ge-

Jij. M. div. in dos. aeq. No. xij. S. 5 m. d. 1 p. (Wendt). — Rad. seneg. 3j , fol. digit. purp. 9j; inf. in q. s. aq. ferv. per dim. hor., colat. ^ vj refrigerat. adde: lactucar. Paris. 9j , sacch. alb. 3üj- Misce solvendo. S. a. 2 u. 1 eetlepel (Wendt). Darwjn laat de digitalis, in plaats van bij drachmen, bij oneen niet slechts aftrekken , maar koken. De raad van Maclean , om de digitalis dadelijk te staken , zoodra misselijkheid , zwakte , llaauwten of andere bedenkelijke verschijnselen van dit middel opkomen , verdient in acht genomen te worden. J. Frank verbant digitalis en squilla uit de behandeling van de borstwaterzucht, die longtering vergezelt; deze middelen vermeerderen dan koorts, braken, braakloop en zwakte. In deze soort van borstwaterzucht kunnen hoogstens afkooksels vA stipit. du I ca mar., rad. ononid. spinos., senega, kermes enz. verligting geven.

De squilla mag niet gegeven worden, waar de borstwaterzucht een actief karakter heeft. Ook hierover vergelijke men Deel I, bladz. 161. Men geeft het poeder (tot 1—4 gr. 3 m. d.) of het versch en goed bereid extract, alle 2 uren tot gr. j. De squilla bezit bij hare pisdrijvende werking nog het voordeel, dat zij de afscheiding van het slijmvlies der luchtwegen aanzet en de Duimlozing vrijer maakt. Het zoogenoemd sackingen'sehe (berger'sche) specificum heeft de volgende zamenstelling: pulv. scill. composit., radic. bryon., extr. elaterii ana

3j 3^3, electuar. thcriac. 3j> r°°b sambuc., ebuli,juniper. ana 3vj - M- *"• c-

syrup. rosar. solutivo electuar. Driemaal daags een kastanje groot, met 3 oneen van een afkooksel der zoogenoemde vijf openende wortels te drinken. Jansekowich heeft het extr. squillae (des morgens en des avonds op eene wondgemaakte vlakte) endermatisch aangewend.

(1) Tissot laat de bryoniawortel in schijfjes snijden, even kneuzen en gewarmd op dc bcenen leggen; na 12 uren wordt dit herhaald, en zoo voorts, totdat er wei ontlast wordt.

Sluiten