Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geene hectische koorts, geene bloeding, geene etterachtige fluimen aanwezig.

$ 1029. Om longkanker niet met hepatisatie te verwisselen is er eene naauwkeurige overweging van de anamnesis noodzakelijk; de teekenen van het eerste tijdperk van longontsteking worden gemist; de doffe percussieklank is niet tot eene enkele streek van den longvleugel beperkt, maar strekt zich tot over de middellijn der borst uit; kankerkwaadsappigheid, fluimen, verhinderd slikken, gelaatskleur, zuchtige zwelling van den arm der zieke zijde beslissen de zaak.

$ 1030. De doffe percussieklank, de kloppingen op eene ongewone plaats, het verschil van den spaakbeenspols aan beide zijden, het verhinderd slikken, hartkloppingen, de pijnen in den schouder kunnen ook tot het vermoeden van slagaderbreuk der aörta aanleiding geven. Hiervoor geeft Stokes als het voornaamst onderscheidingsteeken van den longkanker de uitgebreidheid van den doffen percussietoon bij gelijktijdige zwakte der tegennatuurlijke klopping op.

§ 1031. Vele van deze teekenen komen wel alleen bij geïnfiltreerde longkanker voor en men mist ze, wanneer de mergspons- of kankergezwellen klein en in het longweefsel verstrooid zijn.

Oorzaken.

§ 1032. De oorzaken van longkanker zijn, even als die der kankerziekten in het algemeen, in het duister gehuld. Juist de gezondst schijnende gestellen worden dikwijls daardoor aangetast, zonder dat men ergens een voorafgegaan lijden van kwaadsappigheid kan aantoonen. Gelijk reeds aangemerkt werd, is de longkanker meest slechts eene secundaire postvatting der ziekte (in 22 van de 27 door van Kleffens verzamelde gevallen waren tevens in verschillende andere deelen kankerachtige gezwellen aanwezig en wel 15 malen op uitwendige plaatsen), doordat de kankercellen uit de aderen der zieke deelen naar de haarvaten der longen eveneens worden overgebragt en in het longweefsel nedergelegd, als de etter uit etterende deelen; daar staan zij stil en ontwikkelen zich verder. Dat het overwigt van den ademhalingstoestel bij het mannelijk geslacht en in den jeugdigen leeftijd den aanleg tot nederzetting van kanker in de long vermeerdert, bewijzen de statistieke opsommingen van Hasse en van Kxeffens (1).

Beloop en uitgangen.

§ 1033. Beloop in het begin de$ ziekte meest langzaam; borstpijnen, benaauwde ademhaling, drooge hoest duren vaak jaren lang, zonder dat de gevaarlijkheid der ziekte vermoed wordt; maar dan loopt de ziekte gemeenlijk snel in den dood uit en doodt meest vóór het begin van het verweekingstijdperk door verstikking en longverlamming. Dikwijls heeft de aantasting der middelrifszenuwen door de ontaarding deel aan het spoedig uiteinde der lijders. Of de dood grijpt plaats door de bloedingen, uitputting,

(1) Hasse voud in 22 gevallen sleehls 5 vrouwen en 17 mannen. Van die 22 gevallen komen 9 op den leeftijd tusschen 20 en 29, 8 op dien tussehen 30 en 39, 2 tusschen 40 en 49, 2 tusschen 50 en 59 , en 1 tusschen 70 en 79 jaren.

Sluiten