Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 1150. Ik ken geen middel, waarvan zoo gunstige uitkomsten van getallen, in de genezing der longtering opgegeven zijn, als de braakmiddelen. De aanprijzing dezer middelen geschiedt te gelijk met eene zekere geestdrift, welke men altijd voor een bewijs mag nemen, dat de geneesheeren, die deze geneeswijze beproefd hebben, verrassende gevolgen daarvan gezien hebben. Het braakmiddel moet dagelijks, zelfs herhaalde malen op eenen dag aangewend worden. Men wil daardoor verschillende doeleinden bereiken: Bevordering der opslorping, — uitwerping der in de luchtbuisvertakkingen nedergelegde tuberkelstof, — ontlediging, zuivering der etterholten en daardoor bevordering van derzelver neiging tot genezing, — herstelling van onderdrukte ontlastingen, — regeling van den bloedsomloop, — revulsie van de longen enz. Wij laten het onderzoek daar, in hoever de verklaringen juist zijn. De voornaamste bedenking, welke legen de aanwending der braakmiddelen geopperd is, is de met hunne werking gepaarde schokking en het gevaar van de hierdoor mogelijk ontstaande bloedspuwing. Maar zulk een toeval schijnt naar de tot dusver gemaakte talrijke waarnemingen zeer zelden plaats te grijpen , en dan is het de vraag, of het zamentreffen der bloedspuwing met bet braken niet inderdaad iets enkel toevalligs is. De behandeling met braakmiddelen verdient alle opmerkzaamheid en is wel waardig , om door onbevooroordeelde hospitaal-artsen in eenen grooten maatstaf beproefd te worden, te meer , omdat zij zoowel voor het begin als ook voor de laatste tijdperken, voor het floride en torpide karakter der ziekte schijnt te passen. Uit hoofde van het mogelijk doorslaan van den braakwijnsteen verdient de ipecacuanha of het zwavelzuur koper de voorkeur boven bem. Dikwijls moeten bloedontlastingen het gebruik der braakmiddelen voorafgaan. liet braken mag den lijder niet uitputten (1).

§ 1151. Als een specifiek middel tegen tuberkelzucht is in de laatste tijden ook voornamelijk het ammoniakzout geroemd; wij verwijzen in dit op-

Gir.cnmsr, Baemes , Stoli, Hosack Ciieïne , Broussais, Boeillaub. Tegen overdrevene bloedontlastingen verklaren zich vak Stoeten, Reib , Debet, Piahchok, Woeio», Portal, Clahxe, Rüsch en anderen.

(1) Een groote voorstander van het braakmiddel is Reib ; hij heeft het ook in het tijdperk van ettering aangewend. »Het middelzegt hij , »dat ik bij elke soort van hoest en in elk tijdperk dezer ziekte het nuttigst bevonden heb , is eene zoodanige gift ipecacuanha, die eens of tweemalen braking verwekt, en ik ben gewoon die des morgens en des avonds te herhalen, naar gelang de krachten des lijders het toelaten, en de hevigheid der ziekte het vereiseht." Yóór hem prees Simboks reeds eene dergelijke behandeling aan, en verzekert, dat zoo ooit een middel eenen longknobbel verdeelen kan, de braakmiddelen dit kunnen doen. Zoo ook Morton , Adair, Lanthois (deze noemt den braakwijnsteen in refracta dosi »le conservatenr par excellence"), Ccrrie, Marryat, Baïle en anderen. Solesgi zag verligting door het braakmiddel, maar geene genezing; Forbes beproefde den braakwijnsteen zonder nut. Het opmerkelijkst zijn de opgaven van BE VlTTis en Briciieteati. Zie hierover Deel I. bladz. 241. (J 93. AUTEKRIETir, Sciiösiein , Urban raden de walgingskunr voornamelijk aan in de door hen zoogenoemde phlhisise e reirigerio, door koud drinken ontstaan, en zoeken daardoor de ziekte van de long naar de maag af te leiden. Waar reeds een ziekelijke toestand van de maag aanwezig is; zal men geene braakmiddelen mogen aanwenden. De verbinding van digitalis met braakwijusteen in walging verwekkende giften heeft mij in toestanden, waar ik eene beginnende tuberkelzucht vermoedde, zeer goede diensten bewezen: Hb. digitalis purp. gj , inf. c. a<j. ferv. s. <[., colat. ^iij adde tart. stibiat. gr. ij, syr. diacod. ^j. S. Driemaal daags 1—2 eetlepels vol te gebruiken.

Sluiten