Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neei het ontstaan der ziekte aan de onderdrukking van huid- of andere af» scheidingen, eene impetigineuse kwaadsappigheid te wijten is. Hebbelijk gewordene fontanellen mag men niet vroeg laten toegaan (1).

§ 1162. Reeds in vroeger tijden zocht men door inademingen van allerlei aard plaatselijk op het zieke weefsel te werken. Heeft men zich altijd rekenschap gegeven van hetgeen men er mede bedoelt, en of de aangewende geneeswijze het doel kan bereiken? Wij ontmoeten hier dezelfde duistere , dubbelzinnige denkbeelden van oplossing, opdrooging, versterking, specifieke verandering, die in de keus der inwendige antiphthisica het rigt' ,snoer schijnen geweest te zijn. Hoe en of door inademingen eene oplossing der knobbels, eene verdrooging der etterholte enz. mogelijk is, daarvoor bleef men het bewijs schuldig. Van inademingen moeten wij ook gelooven, dat zij meestal meer de waarde van palliative, symptomatische, dan werkelijk radicaal genezende middelen hebben, ofschoon vele geneesheeren, zoo als_ Martin Soloij en Scdoniein alles van de atmiatrie voor de genezing der tering verwachten. Maar men bedenke, dat weinig van de gassoorten of dampen werkelijk met het ziek weefsel in aanraking komt, dat men moeijelijk eene de vochtmassa omstemmende werking derzelve op het bloed kan verwachten, en dat bij de niet onbeduidende inspanning der ademhaling en de prikkeling van het gevoelig slijmvlies der luchtwegen, die bij de inademingen moeijelijk te vermijden is, nog wel overwogen dient te worden, of de hierdoor te weeg gebragte schade niet misschien het overwigt heeft boven het nut.

§ 1163. Men heeft de inademingen in drooge en vochtige, in bedarende, prikkelende en zamentrekkende onderscheiden; een gewigtig verschil bestaat daarin, of de vreemde, met de lucht gemengde dampen en gassoorten in den den lijder omringenden dampkring, in eene opene of in eene beslotene ruimte verspreid zijn, dan of hij ze in eene geconcentreerde gedaante uit vaten met naauwe monden, in de onmiddellijke nabijheid der mengsels, die ze ontwikkelen, inademt. De eerste wijze van aanwending is voor den lijder beter te verdragen, eene plaatselijke werking der fijn verdeelde gassoorten op het ziek weefsel mag men daarvan minder verwachten. Hiertoe behoort het door velen na Gilcürist zoo zeer geroemd inademen der zeefucht, het verblijf in eenen met specerijachtige dampen gevulden boschampknng, het inademen der uit versch geploegde aarde opstijgende dampen, Het verblijf in eene met zwavelwaterstofgas bezwangerde lucht, in plaatsen, wier lucht men met koolzuur, stikgas, met teerdamp, balsamieke

(1) Het gloeijend ijzer is reeds door Hippocbates , en na hèm door andere oude geneesheren gebruikt; Umiffi herhaalde die proeven, en zag er niets goeds van; kleine moxas doen meer nut; echter bekent hij ook gemakkelijk van dit n^iddel af te zien, wanneer de zieke daartegen heeft. Genezingen der tering door revulsiva verhalen Pringie , Poiteau , Leute», Fodouet Portal, Baotes, Vaidy, Labbey , van mei Deen, Schlegel. Men zet ze gewoonlijk aan dè binnenzijde van den bovenarm 'Portal is van gevoelen, dat de bovenarmen door het celweefsel in bijzonder verband staan met de borst); wij houden de onder- en bovensleutelbeensstreek voor eene meer geschikte plaats te» aanwending van revulsiva, omdat hier de hoofdzetel der tuberkcls en der door dezelve te weeg gebragte holten is. Mudge kiest voor zijne 2 duim in doorsnede met een bijtmiddel voortgebragte fontanellen, waarin hij 40 tol 30 erwten liet leggen do s'reek tusschen de schouderbladen, levens schreef hij plantaardig voedsel en ezelinnenmelk voor. lil. 2. 9O

Sluiten