Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot ziek worden (slepende luchtbuisontsteking, slijmvloeying uit de luchtbuizen), het longweefsel verdort voor een gedeelte (cirrhosis der long, luchtbuisverwijding), de zenuwkracht ondergaat stoornissen (aamborstige aandoeningen), het uitwerpingsbedrijf is niet in staat om alle vreemde deelen uit het bloed te verwijderen (overlading des longweefsels met zwarte stof, melanosis).

§ 1258. Eene veelvuldige oorzaak van den dood van pasgeboren kinderen is de ongeschiktheid der longen , om na de geboorte op de natuurlijke wijze aan de dampkringslucht den toegang in de haar bevattende longcellen te vergunnen, het blijven staan van een grooter of kleiner gedeelte der long in denzelfden toestand, als bij de vrucht, — eene ziekte, die het eerst door Ed. Jörg onder den naam van

ATELECTAS1S PUL10NUM NEONATORUM, PNEUMONATELECTASIS beschreven, en door vele geneesheeren met longontsteking verward is.

E. Joerg j De morbo puloionnm organico ex respiratione neonator. imperfecta orto. Lips. 1852. — E. JoBRG, Die Foetnslunge im neugeborenen Kinde fur Pathologie, Therapie u. gerichtl* Arzneiwissenschaft. Grimma. 1835. Analekten f. Kinderkrankh. Stuttg. 1855. 5. Helft. — Hassk , Path. Anat. Bd. I. S. 324. — Zie de schrijvers over longontsteking der kinderen.

Ontleedkundige kenmerken.

5 1259. Zelden is eene geheele long of eene geheele kwab, meestal zijn slechts hier of daar verstrooide kwabjes, vooral aan de benedenste of aan de achterste helft der overige kwabben in den toestand van atelectasis. Deze onuitgezette plekken zijn donker bruinrood, op de oppervlakte der longen altijd ingedrukt en zij steken bij het longweefsel, dat geademd heeft, af. Alle borstingewanden zwemmen in water, zoo ook iedere long afzonderlijk. De donkergekleurde streken zinken afgescheiden van de helderroode , gemakkelijk zwemmende stukken altijd in het water op den bodem. Deze niet zwemmende stukken zijn inwendig ook bruinrood, nooit verweekt, zoo als gehepatiseerde plekken, maar liardachtig, knetteren bij het doorsnijden niet, storten geen wit roodachtig schuim, maar slechts donkere wei uit, vertoonen geene gekorrelde, maar eene gladde doorsneêvlakte, zijn niet veerkrachtig en laten zich in de eerste dagen na de geboorte meest nog door kunstmatig inblazen van lucht uitzetten. Het eironde gat is bijna altijd open , het hart en de groote vaten zijn met bloed gevuld, of bevatten zeer vaste polypen. Dikwijls overvulling der hersenen met bloed, bloeduitvating tusschen de hersenvliezen. Meest vindt men atelectasis in de beide longen.

Verschijnselen.

§ 1260. De kinderen komen schijndood ter wereld, of de ademhaling is van het begin af aan oppervlakkig, onvolledig, de borstkas verheft zich slechts onmerkbaar de stem is zwak, klagend; het zuigen en slikken gaat onvolledig en krachteloos. Van tijd tot tijd vliegt eene blaauwroode kleur over het geheele ligchaam, vooral over het aangezigt. De kindeien slapen

Sluiten