Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i's-q D"°"[0Stl,r' '■ 'S' F- Craher, D. Krankh. des Herzens elc. Casscl, 1837,

- J Hope, A trea<ise on the diseases of the heart and the great vessels, 3d Ed. rorrected and greatly enlarged. London. 1839. - P,orry , Traité de Méd. prat. etc. Monographies. T. I. Par. 1842. — Williams , Brustkrankheiten etc. S. 343. — J Bodil"//' 'eCllnT d" mal- du coeur etc' 2- Edit. Par. 1841. _ Beau , in Arch. gén. de Par * 1 si, 1 T j Geivdript , Lecons sur les mal. du coeur et des grosses artères.

Par. 1841 Hoogd. vert d. Krüpp. Lpz. — SttDïLaa, D. de morbis cordis etc. Prag. 1841

d med kL J T' PT mUV'Tr"'aeC' P' Sect" "• P- 51 - Nadhahk, Hdb.

™' bd- 11 • — Pkiupp, Lungen- und Herzkrankheiten etc. S. 416. _ Skoda Abh uier Perk,.ssion n. Anscult. Wien 1839. S. 117. _ Hasse, Path. Anat. Bd. 1. ncyclop. d. pract. Med. — Copland, Encyclop. Wörterb. Bd 1y. S. 598,

Handgrépen voor de herkenning.

S 1- Percussie van het hart. In den natuurlijken toestand ligt het hart zoo dat deszelfs breedste einde met den regtcr rand des borstbeens overeenkomt en van de bevestiging des middelrifs aan het benedenste gedeelte des borstbeens ongeveer tot aan de plaats van de verbinding tusschen de kraakeenderen der 4de en 5de rib met het borstbeen naar buiten uitpuilt. Eene ■verticale lijn, langs den linker rand des borstbeens getrokken, deelt het hart ongeveer Jn een regts gelegen derde gedeelte (het bovenste gedeelte van de cgter kamer) en in twee andere links gelegene derde gedeelten.

J Z. In de geheele met de ligging van het hart overeenstemmende streek " ï geeff de Passie eenen doffen weergalm, die links, regts en

van boven door den helderder longtoon , ter zijde en regts door den doffen

'li°01V .e e" en k's door den trommelachtigen maagtoon begrensd wordt. Benige oefening leert den overgang van den eenen to°on in S an-

«teuïTSi. j " ""dC!e "~k is

,,Het hart ^ n!et vriJ onder den borstband; slechts in eene uitgestrektheid van ongeveer } tot 2 vierkante duimen laat de long de voorvlakte van het hart onbedekt; ter zijde en van boven wordt het hart door de dunnere of dikkere randen der longen overdekt. Op deze plaatsen is de toon met zoo flaauw, als daar waar de voorvlakte van het hart in onmiddellijke aanraking met het borstbeen is, maar gaat van lieverlede in den helderen longtoon over Echter kan men door verschillende sterkte van het percuter." "°S du]dehjker doffen toon van het met eene laag long bedekt

hart, zelfs wanneer de long emphysemateus is, herkennen en daardoor de grenzen van den omvang van het hart bepalen. Bij het liggen op den ruof gedurende eene volle inademing wordt het doffe van den harttoon merk? baar verminderd daarentegen vermeerderd bij het voor. of zijwaarts buipen en bij sterk inademen (Williams) (1). c '

§ 4. De doffe percussietoon van het hart wint in uitbreiding door hy-

(1Jt PlORRï, die de percussie het hoofdmiddel voor de kennis van den omvang en de -edaante van het hart noemt wi. zelfs door middel van deze manier van onderzoek de afpeLgen der

standl aU o T t'd ( , Z°nder ^rsUnd) cn der linker (doffe klank mef Weér-

Sluiten