Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c) Voor auscultatie waarneembare verschijnselen in de ondersleutelbeensen kropslagader; om deze te onderzoeken, moet men den stethoscoop lustig op en ïals zetten. Iloort men in de kropslagader een sterk geruisch gedurende den eersten toon, dan is eene vernaauwing van den mond der aorta waarschijnlijk; bij een zwak geruisch is deze vrij. Hoort men den tweeden toon in de kropslagader, dan is de aorta vrij of slechts weinig vernaauwd. t men in de kropslagader beide toonen regelmatig, maar in de geheele

ÏeÓft ft I°°t , aan gehede 'egtCr Zijde een Waasbalggeruisch, dan

geelt dit liet vermoeden van eene ziekte der regter kamer.

rf) Toestand van den algemeenen bloedsomlodp en van dien in de lansen: bij eene ziekte van den aderlijken mond van het linker hart is de terugvloeiJing mt de longen belemmerd ; daardoor wordt inzonderheid de drukking ÏnnTT tJ °P • r,sëewyze klapvliezen versterkt en volgens

men \ \ rde n"' ° l0ngSla«adcr luidi ^ moeijelijkheid in het adeen is zeei aanzienlijk en er ontwikkelt zich spoedig hjpertrophie van

do eZïl u* t Z1Ckte Vfn h6t h-t (hier wLchts de aan-

lonSalr h d^P"'ülg klapvlies in aanmerking, omdat de mond der longsiagader bijna altijd vrij ,s) wordt het bloed in de bovenste holle en in

flrÏT ren terug§estuwd 5, deze laatste zwellen op en laten het zoogenoemd aderkloppen waarnemen; blaauwe tint des gelaats, zuchtige zwelling der ui wend'ge deelen komen vroeger en sterker op. Bij vernaauwing van de aorta is de uit het hnker hart uitgedreven bloedgolf klein en dus ook de rPolÏ6T %k'emy d;n,VOluen ^oot; sPoedig ontwikkelt zich hyPer-

StUïtt • B,j -»-*■» «

JJL** he'de lijden niet te gelijker tijd; vernaauwing of onvol-

doendheid van den mond der longslagader heeft bijna nooit plaats. Volgens

biiTt, ,Z°r mm I J ;;.m°ld0endheid der klaPVÜezen een bijzonder snofren bij de betasting voelen (fremissement cataire ?) en Littré wil ook uit het ka-

rakte. der geruischen opmaken of er onvoldoendheid of vernaauwing der klapvliezen bestaat; het vijl-, zaag-, raspgeruisch zou vernaauwing het blaisba ggeruisch onvoldoendheid der monden aanduiden; echter kaf hef laatste ook met blaasbalggeruisch voorkomen, terwijl de eerste nooit zonder vernaauwing zal worden waargenomen. Bouillaud beoordeelt uit het blazend of verschillend ruw karakter der geruischen de hoedanigheid der oneffenheden en ruwheden op de binnenvlakte van het-hart, en neemt aan, dat de ruwe ge ruischen voornamelijk door beenachtige, of kalkachtige ontaarding van het i wendig vlies van het hart veroorzaakt worden. Skoda hecht te regt -eene bijzondere waarde aan het karakter der geruischen; bij eene sterke werk! zaamheid van het hart worden zij luider, ruwer, scherper, bij eene zwakke

E door '1' u u°e TCr het geruisch des te zekerder wordt door eene organische hartziekte voortgebragt.

§ 46. Tot een gemakkelijk overzigt der beschrevene verschijnselen dient

het voornamelijk naar Skoba's opgaven vervaardigd overzigt Jn de betreï-

kingen tusschen de zamentrekking, de uitzetting en de daarmede zamentrel fende toonen en geruischen van het hart. zamentrel-

Sluiten