Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enz., net zien van eene kat, van eene muls, en andere zinsindrukken niet kunnen^verdragen, zonder aanvallen van flaauwte te krijgen.

5 367. De flaauwte kan door hevige gemoedsbewegingen, door schrik , vreugde door inspanning van het ligchaam en van den geest, vermoeijing, door schokking des ligchaams, door slaan of stooten op den bovenbuik, door het inademen van bedorvene mephitische lucht, door snelle afwisseling van uitersten m den warmtegraad, door een heet bad, door koud drinken bij een verhit ligchaam, door hevige pijnen, door narcotismus, schommelende, draaijende bewegingen, door plotseling vochtverlies , bloedontlastingen , te snel aftappen van het water bij waterzucht, door overijlde bevallingen"; door sterk inrijgen, plotselinge trommelzuchtige opzwelling van den onderbuik, enz opgewekt worden. De manier, waarop zij ontstaat, te verklaren, moeten wij schuldig blijven Vele dezer invloeden maken vast het eerst hunnen aanval op het zenuwstelsel, en doen de hartzenuwen door bemiddeling der zenuwmiddelpunten aan. Het peripherische aanvalspunt der oorzaak kan zeer verschillend zijn. Men heeft het idiopathische flaauwte genoemd, wanneer het hart zelf dit aanvalspunt is, zoo als b. v. ten gevolge van organische hartziekten zich dikwijls flaauwten vertoonen, - sympathische of deuteropathische flaauwte daarentegen die, welke van een ander aanvalspunt, b. v. van de longen, ten gevolge van het inademen van bedorvene lucht, of eene andere belemmering van het ademhalingsbedrijf, van het darmkanaal, ten gevolge van prikkeling door wormen, onverteerd voedsel, van de baarmoeder of van de teeldeelen in het algemeen, enz. haren oorsprong nam. Eindelijk kan ook eene ziekte der hersenen en des ruggemergs de flaauwten te wee* brengen; ,k zelf heb een geval van ruggemergsprikkeling met periodieke aanvallen van flaauwte waargenomen. De meeste verwijderde oorzaken der flaauwte zijn echter van dien aard, dat de verwekking van dit toeval noeene andere dan de neuropathologische verklaring toelaat; belemmering van de ademhaling veroorzaakt buiten de ziekelijke zenuwopwekking ook nostilstand in den loop des bloeds door de holten van het hart, zoo ook b. v° zwangerschap verhitting, hevige beweging; derhalve kan ook bloedovervulling van het hart flaauwte te weeg brengen. Zenuw- en uitslagkoortsen beginnen soms inzonderheid bij gevoelige voorwerpen, met flaauwten. Er komen tusschenpoozende koortsen voor, wier aanvallen slechts in het verschijnen eener flaauwte bestaan.

Uitgangen.

§ 368. De flaauwte gaat doorgaans snel voorbij en laat slechts een gevoel van afmatting na. Flaauwten, die zich dikwijls herhalen, kunnen echter den gron s ag tot organische hartziekten, tot verwijding enz. leggen; ook kan de terugwerking op het zenuwstelsel eindelijk blijvend worden. ~ Blijven er verlangen na de flaauwte over, dan was deze door beroerte veroorzaakt. Eindelijk kan ,n eenen zwaren aanval van flaauwte de dood plaats grijpen D.kwijls herhalen de aanvallen zich in korte tusschenruimten snel op elkander J. P. Frask verhaalt van een lojang meisje, dat alle 5 minuten flaauw viel.

V oorspelling.

§ 369. De voorspelling rigt zich naar de oorzaak, naar de hevigheid, den

Sluiten