Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten, wijn, brandewijn, kamfertinctuur, eau de cologne, balsamische middelen , enz. voor de wrijvingen (1).

§ 387. Onder de huidprikkels moeten voorts vermeld worden : het aanzetten van drooge koppen, het steken met naalden (onder de nagels), het geeselen met brandnetels, het opdroppelen van gesmolten lak of pik op de huid, het zuigen aan de borsten, de aanwending van het gloeijend ijzer op den hartkuil en de ruggegraat, het opleggen van Spaanschevliegen of ammoniakzalf op de vooraf van opperhuid ontdane streek van den hartkuil, het uittrekken van haren, vooral aan de teeldeelen, het afbranden van brandcylinders op de huid. Men zal deze meer gewelddadige en pijnlijke prikkels eerst dan aanwenden, wanneer andere middelen vruchteloos beproefd zijn. — Om de zenuwuitbreidingen op het slijmvlies op te wekken, laat men op het slijmvlies der neusholten sterke reuken van aether, azijnzuur , ammonia, eau de cologne, spiritus melissae, brandenden zwavel, doorgesnedene uijen, enz. werken, men bestrijkt de lippen met dergelijke vochten, droppelt een weinig ammonia of aether op de tong, kittelt het slijmvlies van den neus en van de keel met eene penneveder, prikkelt de gehoorzenuwen met sterke klanken. Men wende lavementen uit een kamillenaftreksel met bijvoeging van azijn, zeep, zout, braakwijnsteen,- crotonolie aan; echter mag men de lavementen niet te dikwijls herhalen, omdat de vloeistof, die de darmen vult, het middelrif in de borst zou kunnen opdringen en deszelfs beweging verhinderen. Lavementen van tabaksrook zijn verwerpelijk , uithoofde van hunne verdoovende eigenschappen. Door de maagpomp kunnen de vloeistoffen in de maag gebragt worden, zelfs voordat het vermogen om te slikken hersteld is (2); of dit wel nuttig is, is eene andere vraag. Later geeft men warme thee, een weinig Hofmann's droppels, aether, een lepel wijn, enz. Alleen in bijzondere omstandigheden is het gebruik van braakmiddelen raadzaam. In den toestand van volkomen schijndood blijven zij of geheel werkeloos , óf verwekken ligt plaatselijke of algemeene vergiftigingstoevallen, hevige kramp, enz. Eisehmahh spreekt het opium voor.

§ 388. Een der gewigtigste prikkelende middelen is de electriciteit en het galvanismus; ongelukkig heeft men de inrigtingen daartoe niet altijd bij de hand en men zou een kostbaren tijd verzuimen, zoo men onwerkzaam wilde blijven , totdat zij gereed gemaakt zijn. Is men in staat, om deze krachtige prikkels aan het werk te brengen, dan moet dit met groote voorzigtighéid geschieden ; van zeer zwakke electrieke schokken of galvanische stroomingen mag men van lieverlede tot de sterkere overgaan. Hoe men het galvanismus op het middelrif kan aanwenden, is reeds aangetoond. Bernouilli liet de electrieke vonk op de maagstreek werken j om de worms-

(1) Akerman Iaat 1 once chlore met 2 oneen oly folie mengen en deze zalf met eenen ledwen handschoen op het geheele ligchaam van den schijndoode met verwarmde en gestadig vernieuwde doeken inwrijven.

(2) Door groote eenvoudigheid onderscheidt zich Somhervails zuighevel: hij bestaat uit eene 4 voet lange buigzame buis, waarvan het eene einde in de maag gebragt wordt, terwijl het bovenste gedeelte een trechtervormig aanzetstuk heeft. De buis wordt loodregt gehouden, laauw water door den trechter ingegoten en de maag gevuld. Is dit geachied en de trechter vol, dan wordt hij naar beneden gekeerd en zoo laag gehouden, als de ltngte van de buis toelaat, waarop alle in de maag bevatte vochten door den zuighevel uitvloeijen (Naijmanïi t. a. p. S. 563).

IV D. 2. 11

Sluiten