is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frans de Cort.

Vier jaar na de omwenteling, op 21 Juni, 1834, werd Frans-Jozef de Cort te Antwerpen geboren. Zijn vader Jozef-Jan, die, evenals de vader van Conscience, onder Napoleon gediend had, en zijne moeder Anna-Maria Reynen behoorden tot het puik dier volksklasse, waaruit nagenoeg al onze Zuidnederlandsche schrijvers na i83o zijn gesproten.

Frans kwam ter wereld in de Sint-Jacobsstraat, waar zijne ouders een drukkerij opgericht hadden. Het boekdrukken scheen in de lotsbestemming der familie de Cort te liggen; de grootvader van Frans, zijn oom en twee zijner broeders waren inderdaad ook boekdrukkers, terwijl een derde broeder boekbinder was. « Het is dus niet te verwonderen, zei F. de Cort eens, dat ik, onder boeken groot geworden, zelf een boekenmaker werd. »

Moeder de Cort stond er op, dat haar zoon een goede opvoeding genoot, en slaagde er in een studiebeurs te verkrijgen, om hem toe te laten de leergangen op het Atheneum te volgen. Hij was een uitstekende leerling. Over zijn studietijd weten wij niet veel, maar het weinige dat wij weten laat ons toe te gissen, dat van toen af in den jongen Frans de kiemen van dichterlijken aanleg en Vlaamschgezindheid zich vertoonden. Op veertienjarigen leeftijd, in 1848 dus, zou hij, volgens Ida von Düringsfeld, een eerste rijmzonde begaan hebben. Men herinnere zich de operabouffe-poging, die in den loop van dit jaar, door enkele misleide Belgen en heethoofdige Franschen te Risquons-tout gedaan werd om België te overrompelen en er de republiek uit te roepen. Een hoopje soldaten was voldoende om die