is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beteekenisvol is het, dat hij in de heruitgaaf zijner gedichten in 1868 die strophe heel en al heeft laten wegvallen. Wellicht was hij thans beschaamd over die onberedeneerde onverschilligheid.

Die kleine bijzonderheid daargelaten, is het gansche werk van F. de Cort vervuld met een geest van warme liefde voor den Vlaamschen taalstrijd. Overigens, hoe zou hij uitzondering gemaakt hebben op den algemeenen regel? Het is inderdaad, zooals Max Rooses het in zijn studie over de Zuidnederlandsche dichters van i83o tot 1880 zoo goed doet uitschijnen, een kenschetsende trek bij onze dichters, dat allen ten minste eenmaal den vaderlandschen toon aangeslagen hebben. Evenals de Duitschers in het begin dezer eeuw, bezitten de Vlamingen thans een rijke vaderlandsch-lyrische poëzie. Onder de gelukkigste beoefenaars van dit vak mogen wij zonder aarzelen F. de Cort noemen.

Zijn eerste Vlaamschgezind gedicht was een feestgroet voor de deelnemers aan het vijfde Nederlandsch taal- en letterkundig Congres, in 1856 in Antwerpen gehouden. Van dit gedicht af kunnen wij er een gansche reeks in denzelfden toon aanhalen. In zijn Walen en Vlamingen zegt hij tot de verdrukkers van ons taalrecht : Geen vrede dan na de bevrediging; onstuimig valt hij uit tegen de negen en veertig leden van de Belgische Kamer, die in 1857 het wetsvoorstel van de heeren De Breyne en Vanden Peereboom deden mislukken, dat ieder candidaat—notaris, wilde hij in een Vlaamsch kanton benoemd worden, verplichtte Nederlandsch te leeren; verder vaart hij uit tegen de Vlamingen, die in de taalbeweging het verkeerde eind vasthebben, alleen liedjes zingen voor 't liefje, ofwel heel druk spreken over Bismark en Buonaparte en intusschen het vaderland laten verloren gaan. Weer komt zijn humor boven in de geestige satire op De Pran— schen, waarin hij de hoofdgebreken der Franschen en hunne naapers goed hekelt.

De innigste overtuiging spreekt uit gedichten als Te "Waterloo en Mijne Moedertaal, Voor 't goede "Recht, Vlaanderen, 0 Vlaanderen! In Vlaanderen Vlaamsch en Jan